Ontslag via het UWV

Als je werkgever je wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of vanwege je langdurige arbeidsongeschiktheid, zal deze een ontslagvergunning aan moeten vragen bij het UWV. Hoe werkt die ontslagprocedure precies?

Wat is het UWV?

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heette in het verleden Arbeidsbureau, Centrum voor Werk en Inkomen en UWV WERKbedrijf. Sinds 2013 presenteert het zich enkel als UWV. Het UWV zorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Wanneer mag ontslag via het UWV?

Je kunt in Nederland niet zomaar ontslagen worden. Om voor ontslag in aanmerking te komen, zal je werkgever een geldige ontslagreden moeten hebben. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 bepaalt die ontslagreden de te volgen route (ontslagprocedure). Als er bedrijfseconomische redenen zijn of sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid, mag je werkgever toestemming vragen aan het UWV om je te ontslaan.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan als gevolg van een verliesgevende situatie bij je werkgever. Bijvoorbeeld door een verhuizing, reorganisatie, fusie of faillissement.

Naar deze ontslagreden

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest.

Naar deze ontslagreden

Hoe werkt de UWV-ontslagprocedure?

Wanneer je werkgever het UWV verzoekt om een ontslagvergunning te verlenen, verloopt de ontslagprocedure volgens onderstaande 3 stappen.

1.

Aanvraag

2.

Verweer

3.

Behandeling

4.

Beslissing

1. De ontslagaanvraag bij het UWV

Je werkgever dient je ontslagaanvraag schriftelijk in bij het UWV. Mochten er gegevens voor de onderbouwing van de aanvraag ontbreken, dan vraagt het UWV je werkgever om die aan te vullen.

2. Verweren middels verweerformulier

Als het UWV de ontslagaanvraag van je werkgever goedkeurt, ontvang je daarvan een kopie vergezegd door een verweerformulier. Je kunt je binnen 14 dagen verweren, door op dit formulier aan te geven waarom je ontslag onterecht is. Nadat het UWV je verweer bestudeerd heeft, kan er een tweede ronde van hoor en wederhoor volgen. Het is hierbij aan te raden dat je hulp inschakelt, bijvoorbeeld door het afnemen van Ontslagcoaching.

3. Behandeling door het UWV

Het UWV neemt je ontslagaanvraag in behandeling en trekt daar zo'n 4 weken voor uit vanaf het moment dat de ontslagaanvraag compleet is. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan die termijn kan oplopen tot 5 weken als het UWV de ontslagadviescommissie om advies vraagt. Dat kan het geval zijn als er specialistische kennis nodig is over de sector waarin je werkt. In die ontslagadviescommisie zitten vertegenwoordigers en werknemersorganisaties. Indien het UWV na ontvangst van jouw verweer van mening is dat er nog uitleg van je werkgever nodig is, kan de behandelingstermijn oplopen naar 7 tot 8 weken.

4. Beslissing van het UWV

Na de behandeling beslist het UWV over het al dan niet verstrekken van een ontslagvergunning. Bij een positieve beslissing stuurt het UWV de ontslagvergunning zowel naar jou als je werkgever toe. De vergunning is 4 weken geldig, dus je werkgever zal je dienstverband binnen die 4 weken moeten opzeggen. Daarbij moet deze rekening houden met de opzegtermijn (de tijd die ligt tussen de opzegging en de datum waarop je dienstverband eindigt). De proceduretijd gaat af van de opzegtermijn, maar die opzegtermijn mag nooit korter zijn dan één maand.

Geen toestemming voor ontslag

Als er een opzegverbod geldt (zoals bij ziekte of zwangerschap), mag je niet ontslagen worden. Tenzij dat opzegverbod binnen 4 weken niet meer geldt, zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen en blijf je in dienst. Je werkgever kan dan het volgende doen:

 • de kantonrechter binnen 2 maanden verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden;
 • bij gewijzigde omstandigheden opnieuw een ontslagvergunning bij UWV aanvragen;
 • proberen om er via ontslag met wederzijds goedvinden uit te komen.

Geen ontslagvergunning nodig

In onderstaande gevallen is er voor je ontslag helemaal geen toestemming van het UWV nodig:

 • Indien je schriftelijk instemt met je ontslag. Je hebt dan nog 14 dagen bedenktijd;
 • Indien jullie het eens zijn en je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden;
 • Indien een curator opzegt vanwege een faillissement;
 • Indien je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Tenzij je daarover andere schriftelijke afspraken hebt gemaakt.

Advies bij ontslag via UWV

Word je ontslagen via het UWV? Als je twijfelt aan je ontslagreden of je je ontslag onterecht vindt, kun je dat aanvechten. Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

020 - 468 9114

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Buiten openingstijden kun je ons het beste mailen.

Bel mij terug

Wij bellen je gratis terug op een passend moment.

Let op! In verband met de zomervakantie, nemen onze juristen je terugbelverzoek of nieuwe aanvraag vanaf donderdag 19 augustus 2021 weer in behandeling. Houd hier rekening mee bij spoedeisende zaken.

Het UWV en je transitievergoeding

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. Er gelden wel uitzonderingen. Hoewel er in de meeste gevallen een wettelijke transitievergoeding verschuldigd zal zijn bij ontslag via het UWV, bepaalt het UWV niet of je werkgever die moet uitbetalen.

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2021) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan overigens veel hoger uitpakken na onderhandeling! Misschien kom je voor een billijke vergoeding in aanmerking.

Transitievergoeding 2021 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Ontslag in de praktijk

Werkgevers proberen in de praktijk de bewerkelijke en trage UWV-procedure te vermijden. Bij bedrijfseconomische redenen is deze ontslagprocedure bijvoorbeeld niet verplicht. In plaats daarvan wordt je een vaststellingsovereenkomst aangeboden en geprobeerd of ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellingsovereenkomst, kan de lopende UWV-procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

In beroep gaan tegen de beslissing

Wordt de ontslagprocedure doorgezet en verleent het UWV de ontslagvergunning? Dan kun je je daartegen verweren. Je kunt geen bezwaar meer maken bij het UWV, maar wel binnen twee maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Als die oordeelt dat je inderdaad gelijk hebt, kan deze besluiten om je arbeidsovereenkomst te herstellen of om je een schadevergoeding toe te kennen. Als de kantonrechter het niet met je eens is, kun je in hoger beroep bij het gerechtshof om een civiele zaak aan te spannen. Je bent dan verplicht om voor je verweer een advocaat in te schakelen.

Het UWV en je WW-uitkering

Als je ontslagen wordt via het UWV, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Wanneer heb je recht op een uitkering en waar moet je op letten?

Wanneer heb je recht op WW?

Om recht te hebben op een uitkering na ontslag, zul je aan deze eisen moeten voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.

Schakel juridische hulp in

Wil je werkgever je via het UWV ontslaan? Met één van onze ontslagpakketten kunnen onze arbeidsrechtjuristen je ontslagzaak (deels) uit handen laten nemen. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

Vaststellings Check ⚖️ Check je vaststellings-overeenkomst

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Coaching ⚖️ Wij coachen je tijdens je ontslag

Naar dit ontslagpakket

Ontslag Overname ⚖️ Wij nemen je ontslag uit handen

Naar dit ontslagpakket

Zelf ontslag nemen ⚖️ Zelf ontslag nemen met vergoeding

Naar dit ontslagpakket