Onterecht ontslag aanvechten

Je zult niet de eerste zijn die onterecht ontslagen wordt. We zien regelmatig dat werkgevers mensen ontslaan zonder goede ontslagreden. In veel gevallen is er echter geen of weinig juridische grondslag om tot ontslag over te mogen gaan.

Wat doe je als je werkgever er heilig van overtuigd is dat er een goede reden is om je te ontslaan en je middels een gesprek en wat boze brieven de deur uit probeert te werken? Sommige werknemers kiezen eieren voor hun geld en vertrekken zonder verweer te voeren. Anderen hebben het vermoeden dat hun werkgever weinig of geen juridische middelen heeft om tot ontslag over te gaan. Indien jij het gevoel hebt dat je ontslag onterecht is, raden we je aan om je ontslag aan te vechten. Misschien heb je wel recht op een schadevergoeding. Vertel ons over je situatie, dan kunnen we je kosteloos adviseren.

Hoe kun je ontslagen worden?

Ongeacht je arbeidscontract, kun je als werknemer niet zomaar ontslagen worden. Je werkgever zal daar een goede reden voor moeten hebben en zich aan de regels van het arbeidsrecht moeten houden. Als je werkgever je toch meent te kunnen ontslaan, bepaalt je ontslagreden de te bewandelen ontslagroute. Je baas kan een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter starten. Bij de eerste twee routes dient er een zorgvuldig opgebouwd ontslagdossier aanwezig te zijn. Beide instanties buigen zich over het verzoek en zullen beoordelen of je ontslag terecht of onterecht is.

Er is echter een derde ontslagroute die wat korter door de bocht gaat. Je werkgever kan je namelijk ook een vaststellings­overeenkomst aanbieden om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden hoeft er geen ontslagdossier te zijn. Ook ontbreekt de controle van een uitvoerende instantie. Als jij en je werkgever een vaststellings­overeenkomst tekenen, zijn dat de voorwaarden waarop je ontslag geregeld wordt. Ook als je ontslag eigenlijk onterecht is. Gelukkig geldt er een bedenktermijn va 14 dagen na het tekenen van een vaststellings­overeenkomst.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Wat is onterecht ontslag?

Zowel het UWV als de kantonrechter kunnen oordelen dat je werkgever zich niet aan de wettelijke regels heeft gehouden en dat er daarom sprake is van onregelmatig of vernietigbaar ontslag. Op deze pagina leggen we uit wat die begrippen betekenen, zodat je kunt controleren of ze bij jou van toepassing zijn. Als dat het geval is, lees je ook welke stappen je zou kunnen zetten om je ontslag aan te vechten.

Onterecht ontslag is mogelijk bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde, maar ook bij onbepaalde tijd. Bij een tijdelijk contract dient er gekeken te worden naar de vraag of de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd mocht worden én of er niet automatisch een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan. In alle gevallen moeten de omstandigheden en de manier waarop het ontslag tot stand is gekomen meegenomen worden.

Onregelmatig ontslag

Je ontslag is onregelmatig indien er geen rekening is gehouden met de opzegtermijn of indien je bent ontslagen voordat de einddatum van je contract is verstreken. In beide gevallen is je contract door je werkgever voortijdig beëindigd en zul je recht hebben op een schadevergoeding. Je zou ook kunnen eisen dat je weer in dienst wilt treden, maar dat is gezien de verstoorde arbeidsrelatie waarschijnlijk ongewenst.

Vernietigbaar ontslag

Je ontslag is vernietigbaar als je de rechtsgeldigheid van je ontslag kunt aanvechten, waardoor de arbeidsovereenkomst gewoon blijft voortduren. Je ontslag kan vernietigd worden als er is opgezegd zonder toestemming van het UWV. Alleen als je nog in je proeftijd zit of je arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, is die ontslagvergunning niet noodzakelijk. Je ontslag kan ook nietig worden verklaard als de opzegging in strijd is met een opzegverbod.

Ontslag bij opzegverbod

Een opzegverbod is een speciale bepaling die opzegging door je werkgever onmogelijk maakt. Zo geldt er een opzegverbod bij de eerste twee jaar van ziekte. Ook tijdens zwangerschap en tot 6 weken na het bevallingsverlof geldt een opzegverbod. Bij ontslag op staande voet of bij faillissement gelden deze opzegverboden niet.

Vormen van onterecht ontslag

Onterecht ontslag via het UWV

Indien je werkgever een ontslagprocedure via het UWV start, zul je de mogelijkheid krijgen om je bij het UWV te verweren. Je ontvangt van het UWV een kopie van de ontslagaanvraag, vergezeld door een verweerformulier. Je hebt 14 dagen de tijd om aan te geven waarom je ontslag onterecht is. Als het afspiegelingsbeginsel niet in acht is genomen of je er om dubieuze redenen bent uitgewerkt, is dat zeker aan te bevelen. Na bestudering door het UWV, kan er een tweede ronde van hoor en wederhoor volgen.

Onterecht ontslag bij de kantonrechter

Een ontslagprocedure via de kantonrechter kan ook gaan om onterecht ontslag. Het komt geregeld voor dat de verstoorde arbeidsverhouding eigenlijk is veroorzaakt door toedoen (of nalaten) van de werkgever. In andere gevallen is de ontslagreden niet substantieel of onvoldoende onderbouwd. Je verweer bij de kantonrechter zal feitelijk en juridisch moeten worden onderbouwd om aan te tonen dat er sprake is van onterecht ontslag. Na de schriftelijk ronde, zal er dan een mondeling zitting plaatsvinden.

Onterecht ontslag met wederzijds goedvinden

Het voelt een beetje vreemd om terug te komen op een ontslag met wederzijds goedvinden. Beide partijen hebben immers ingestemd met de voorwaarden van dat ontslag. Toch komt het regelmatig voor. Vooral omdat een werkgever druk uitoefent om de door hem opgestelde vaststellings­overeenkomst getekend te krijgen. Wees je ervan bewust dat je na het tekenen van je beëindigingsovereenkomst nog 14 dagen de tijd hebt om je daarop te beroepen. Je kunt je ontslag dus nog terugdraaien.

Onterecht ontslag op staande voet

Sommige werkgevers kunnen bij onvrede heftig reageren. We zien meer dan eens dat een voorval leidt tot ontslag op staande voet, terwijl daar feitelijk geen juridische grondslag voor is. De werkgever in kwestie denkt daar natuurlijk anders over en gaat over tot het stoppen van de loondoorbetaling. Daar kun je als werknemer direct iets tegen doen middels het instellen van een loonvordering. Je laat je werkgever dan weten dat je het achterstallige loon uitbetaald wilt krijgen. Als je werkgever dat nalaat, kun je naar de kantonrechter stappen. Het is daarbij wel van belang dat je direct hebt laten weten dat je je ontslag op staande voet onterecht vond en je beschikbaar bleef voor werk.

Onterecht ontslag in proeftijd

De proeftijd is bedoeld om met elkaar kennis te maken. Als één van beide partijen denkt een verkeerde keuze te hebben gemaakt, kan er zonder consequenties afscheid genomen worden. Maar wist je dat je ook onterecht ontslagen kunt worden in je proeftijd? Je proeftijd kan ongeldig overeen zijn gekomen (de proeftijd an sich of de lengte ervan), maar het kan ook zijn dat je werkgever zich niet gedraagt zoals deze behoort te doen. Als je in je proeftijd ontslagen wordt wegens discriminatie of zwangerschap, kun je dat aanvechten.

10 tips bij onterecht ontslag

Bij een (vermoedelijk) onterecht ontslag kun je wel wat hulp gebruiken. We hebben tips opgesteld voor specifieke ontslagsituaties. Onderstaande tips zijn over het algemeen echter van toepassing op iedere ontslagaanzegging.

1. Onderteken niets

Protesteer schriftelijk tegen je onterechte ontslag en ga nooit akkoord met een eerste ontslagvoorstel. Laat je niet onder druk zetten als er in je ontslagbrief staat dat je binnen enkele dagen moet reageren, want je hebt recht op een redelijke bedenktijd. Stuur een e-mail én aangetekende brief waarin je schrijft dat je het ontslagvoorstel hebt ontvangen, maar vanwege het inwinnen van juridisch advies langer de tijd nodig hebt om te kunnen reageren.

2. Check je arbeidscontract

Zoek uit wat voor contract je hebt, want je rechten en plichten zijn daar nauw mee verbonden.

 • In een tijdelijk contract (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) staat een einddatum. Je werkgever is niet verplicht je tijdelijke contract te verlengen. Als je een tijdelijk contract van 6 maanden of langer hebt, zal je werkgever je wel minstens 1 maand vóór de einddatum moeten laten weten of het contract verlengd wordt. Als dat niet is gebeurd, heb je recht op een aanzegvergoeding. Indien je werkgever je tijdelijke contract eerder wil beëindigen, zal er in je contract een bepaling moeten staan dat dit mag.
 • Indien je een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) hebt, staat er geen einddatum in. Je mag dan alleen ontslag krijgen als er een geldige ontslagreden is.
 • Als je een uitzendcontract hebt, dan gelden er voor jou andere rechten dan voor personeel dat rechtstreeks in dienst is. Als uitzendkracht ben je vaak werkzaam op basis van een fasencontract. De fase waarin je zit én een eventuele cao waar je onder valt, bepalen je rechten. Je rechtspositie is een stuk sterker als je langer in dienst bent bij het uitzendbureau.

3. Controleer je ontslagreden

Vraag altijd schriftelijk om je ontslagreden en onderzoek of die terecht is. Dat is onder meer afhankelijk van je contractvorm en de fase waarin je zit.

 • Als je in je proeftijd ontslag krijgt, dan kun je daar waarschijnlijk niets tegen doen. De proeftijd is bedoeld om aan elkaar te wennen en biedt beide partijen de mogelijkheid om het contract zonder opgave van redenen te beëindigen. Er gelden uitzonderingen als je ontslag krijgt omdat je zwanger bent of gediscrimineerd wordt.
 • Indien je een tijdelijk of vast contract hebt, zal je werkgever een geldige ontslagreden moeten aanvoeren. Voorbeelden daarvan zijn een dringende reden, een bedrijfseconomische reden of een verstoorde arbeidsverhouding.
Ontslag krijgen bij ziekte of zwangerschap
 1. Je werkgever mag je niet ontslaan omdat je ziek bent. In sommige gevallen kun je wel ontslag krijgen terwijl je ziek bent.
 2. Tijdens je zwangerschap en (6 weken na) je zwangerschapsverlof geldt er een opzegverbod en mag je geen ontslag krijgen.

4. Blijf aan het werk en maak bezwaar

Ga niet akkoord met vrijstelling van werkzaamheden. Als je je baan wilt houden, zul je door moeten blijven werken. Het staat bovendien sterk als je kunt aantonen dat je wilt blijven werken en het oneens bent met je ontslag. Het zit anders als je werkgever je op non-actief stelt. Dat is namelijk een eenzijdige maatregel en kan jou niet worden verweten. Zorg ervoor dat je op non-actief-stelling schriftelijk wordt bevestigd en dat je daar direct schriftelijk bezwaar tegen maakt.

5. Lever geen bedrijfseigendommen in

Lever niet te snel je auto, computer of telefoon in, want zolang je in dienst bent zul je die nodig hebben voor het uitoefenen van je functie. Als je ze direct inlevert, kan je werkgever beargumenteren dat je door die handeling al verkapt hebt ingestemd met het krijgen van ontslag.

6. Blijf redelijk

Het is nooit leuk om ontslag te krijgen, maar bekijk het als een zakelijke aangelegenheid. Waarschijnlijk ben je boos of teleurgesteld, maar probeer je emoties onder toom te houden. Er is een grote kans dat je met elkaar om tafel moet om goede afspraken te maken. Als je een goede verstandhouding met je werkgever kunt behouden, wordt het makkelijker om afspraken te maken die in jouw voordeel uitpakken.

7. Blijf voldoende presteren

Als je ontslag krijgt, probeer dan ondanks je boosheid, verdriet of gevoel van onrecht toch door te blijven werken. Het liefst ziet je werkgever dat je steken laat vallen. Laat je zeker niet uit de tent lokken, want daar wordt ontslag makkelijker van.

 • Blijf je positief opstellen t.a.v. collega's en leidinggevenden;
 • Blijf je werk goed doen, zonder te overdrijven;
 • Houd je aan de regels en werktijden;
 • Laat je niet negatief uit over je afdeling of collega's;
 • Doe niet negatief over je bedrijf bij klanten, leveranciers of concurrenten.

8. Start met schriftelijk reageren

Reageer vanaf het moment dat je ontslag krijgt altijd schriftelijk op belangrijke zaken (zeker over je functioneren). Heb je mondeling ontslag gekregen? Vraag je werkgever dan om dit op papier te zetten. Als je zelf (in eerste instantie) mondeling reageert, bevestig dit dan naderhand per e-mail of middels aangetekende brief.

9. Doe niet zelf een ontslagvoorstel

Het klinkt misschien verleidelijk om zelf een voorstel op papier te zetten omtrent je ontslagvoorwaarden, want dan heb je dat maar gehad. Misschien vraagt je werkgever daar zelfs wel om. Het is echter niet slim, want het kan je recht op een WW-uitkering in gevaar brengen. Het initiatief lijkt dan namelijk van jou te komen. Vraag dus altijd aan je werkgever om een eerste ontslagvoorstel of vaststellings­overeenkomst op te stellen.

10. Win juridisch advies in

Zet geen handtekening en ga niet in zee met een jurist of advocaat die door je werkgever wordt aangeraden. Je weet nooit hoe onafhankelijk die echt is. Win zo spoedig mogelijk juridisch advies in. Na een gratis telefoongesprek met één van onze ontslagjuristen, weet je precies wat je moet doen. Met behulp van onze ontslagpakketten kunnen wij je adviseren, voorkomen dat je rechten verspeelt en onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden.

Vecht onterecht ontslag aan

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.