Privacyverklaring

Juridisch Platform BV, gevestigd aan Singel 250 1016 AB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Juridisch Platform BV
Singel 250
1016 AB Amsterdam
+31204689114
https://juridischplatform.nl

Erwin Crooy is de Functionaris Gegevensbescherming van het Juridisch Platform. Hij is te bereiken via crooy@juridischplatform.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Juridisch Platform verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Leeftijd;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerservicenummer en/of het documentnummer van je paspoort of ID;
 • Betaalgegevens;
 • Medische gegevens;
 • Inkomensgegevens;
 • Pensioengegevens;
 • Uitkeringsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of aan de telefoon.

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt.

Bovenstaande gegevens of een deel daarvan worden alleen gebruikt voor:

 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website of telefoon;
 • Het opslaan en publiceren van reviews;
 • Het versturen van e-mails o.b.v. het onderwerp waarover je interesse hebt getoond;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Jouw gegevens worden niet op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via crooy@juridischplatform.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Juridisch Platform verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of e-mails over het onderwerp van je interesse;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Juridisch Platform analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Juridisch Platform neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juridisch Platform) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Juridisch Platform bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen (een deel van) jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan Basenet. Zij zullen zorgdragen voor de opslag van gegevens. Deze partijen zijn “verwerkers”.

Derden

Juridisch Platform verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Soms delen we jouw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben gekregen en na jouw uitdrukkelijke akkoord. Wij kunnen jouw gegevens in het kader van onze dienstverlening bijvoorbeeld doorgeven aan de wederpartij. Daarnaast kan het Juridisch Platform in het kader van onze dienstverlening gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties en aan gerechtsdeurwaarders.

Doorgifte

Wij zullen je gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen je gegevens als dat land daar een passend beschermingsniveau voor biedt. Zonder jouw toestemming zullen we je gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan voor de redenen die hierboven genoemd zijn.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Juridisch Platform gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Juridisch Platform gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Juridisch Platform en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar crooy@juridischplatform.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, doch uiterlijk binnen vier weken. Juridisch Platform wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Juridisch Platform neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We doen dat onder meer door het treffen van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen (SSL);
 • Geheimhoudingsverklaring van werknemers;
 • Back-up van gegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via crooy@juridischplatform.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij deze in belangrijke mate veranderen, zullen we een notificatie op onze website plaatsen met een link naar de nieuwe privacyverklaring. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.