Werknemer kan binnenkort aanspraak maken op kopie personeelsdossier

Erwin Crooy Erwin Crooy 10 maart 2018 5597

Voor werknemers bestaat een recht op inzage van hun gegevens in hun personeelsdossier als ze hun werkgever daar om vragen. Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dan moet de werkgever op verzoek van een werknemer ook een kopie van het dossier aan hem of haar geven.

Inzage personeelsgegevens

Zowel de Wet bescherming persoonsgegevens als de aankomende AVG geeft medewerkers het recht op inzage in hun personeelsgegevens. Dit betekent dat ze aan hun werkgever mogen vragen welke persoonsgegevens deze van hen verzamelt. Hiermee hebben werknemers ook het recht om hun gegevens in een personeelsdossier te bekijken. Ze moeten hiervoor een verzoek indienen bij de werkgever. Deze moet daarop binnen vier weken met een brief of een e-mail reageren.

Kopie personeelsdossier

In de huidige situatie kunnen werkgevers een vraag om inzage in het personeelsdossier op verschillende manieren inwilligen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook de gegevens uit het personeelsdossier niet aan de medewerker verstrekken, maar deze verzoeken om het personeelsdossier bij de HR-afdeling te komen inzien. Met de AVG verandert dit echter. Werknemers kunnen vanaf 25 mei 2018 in principe altijd aanspraak maken op een kopie van hun personeelsdossier.

Bron: Rendement.nl

Wat mag je niet inzien?

E-mails of interne notities van je leidinggevende aan de afdeling Personeel & Organisatie mag je meestal niet bekijken. Dat zijn persoonlijke gedachten bestemd voor interne afwegingen. Bijvoorbeeld de visie van een manager op een arbeidsconflict inclusief de te zetten vervolgstappen. E-mails, notities en andere stukken over jou én een andere medewerker, mag je ook niet inzien.

Wat mag je wel inzien?

Indien er een rapport is geschreven naar aanleiding van bovengenoemde interne notities of e-mails, mag je dat wel inzien. Ook van officiële correspondentie zoals het verslag van een functioneringsgesprek, voortgangsgesprek, beoordelingsgesprek en officiële waarschuwing mag je een kopie opvragen. Dat geldt ook voor stukken over het bespreken van je salaris, promotie of demotie

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.