🌡️ Ontslag bij ziekte of burn-out

Je bent nu al langere tijd ziek of arbeidsongeschikt en het is onduidelijk of je weer aan het werk kunt. Je werkgever wil je eigenlijk ontslaan, maar vreest een hoge ontslagvergoeding. Jij wilt ook ergens anders aan de slag, maar niet zonder transitievergoeding en WW-uitkering. Lees wat je rechten zijn en hoe je uit deze impasse raakt.

Ziek of burn-out door je werk

Mensen worden nou eenmaal ziek, daar is weinig aan te doen. Meestal gaat het om een griepje of een verkoudheid en kun je er daarna weer tegenaan. Maar soms kun je lichamelijke of geestelijke klachten ontwikkelen door fysiek zwaar werk, een heftige gebeurtenis, pestende collega's of een slepend arbeidsconflict met je werkgever. Je bent dan ziek geworden dóór je werk in plaats van op je werk. En het zou best kunnen dat dit niet snel over gaat.

Ontslagbescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Wie ziek is, is beter beschermd tegen ontslag. Het Burgerlijk Wetboek kent een opzegverbod tijdens ziekte. Hiermee wordt geregeld dat je werkgever je arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid niet mag opzeggen. Een zieke werknemer geniet dus ontslagbescherming.

Ontslag bij ziekte, burn-out of arbeidsongeschiktheid

Ziek en ontslag. Wat doe je dan?

In deze video legt mr. Jos de Ridder uit welke situaties wij vaak tegen komen. Hij legt uit hoe je bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zelf ontslag kunt nemen mèt behoud van WW en vaak zelfs een passende ontslagvergoeding.

Zeker bij ziekte of arbeidsongeschikt komt een ontslag ongelegen. Onze juristen zijn er speciaal voor werknemers. Hoe kunnen we je helpen?

Controleer mijn vaststellingsovereenkomst

vanaf € 0 (basis)

Controle vergoeding en WW
Checken juridische gebreken
Checken onbenutte kansen
Telefonisch bespreken tips
Binnen 4 uur gestart
Controleer mijn VSO
Onderhandel over mijn ontslagvoorwaarden

vanaf € 250 (ex BTW)

Vrijblijvend adviesgesprek
Bepalen van beste strategie
Ontzorgen van hele traject
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Onderhandel voor mij
Neem zelf ontslag met ontslagvergoeding

vanaf € 165 (ex BTW)

Bereidheid werkgever polsen
Bepalen van beste strategie
Uitgebreide check van VSO
Ontslagvergoeding en WW
Binnen 1 werkdag gestart
 Ik wil ontslag nemen

Soms mag ontslag bij ziekte wel

Het opzegverbod tijdens ziekte kent uitzonderingen. In onderstaande situaties kun je ondanks dat je ziek of arbeidsongeschikt bent dus wel degelijk worden ontslagen. Let op: je ziekte mag nooit de reden zijn voor je ontslag.

1. Proeftijd

Je bent ziek en wordt in je proeftijd ontslagen

De proeftijd is bedoeld om kennis te maken met elkaar, je collega's en het te verrichten werk. Beide partijen kunnen gedurende die proeftijd op elk moment van elkaar af. Je werkgever mag je in je proeftijd dus ook ontslaan terwijl je ziek of arbeidsongeschikt bent (geworden).

2. Einde contract

Je bent ziek en je contract loopt af

Een tijdelijk contract kent een vooraf bepaalde einddatum. Als je voorafgaand of gedurende je contract ziek bent geworden, loopt de overeenkomst nog steeds af. Je werkgever heeft vanaf halfjaarcontracten wel een aanzegplicht en zal verlenging minstens één maand voor afloop moeten aankondigen.

3. Weigering

Je bent ziek en weigert (mee) te werken

Een uitzondering op het opzegverbod bij ziekte kan gemaakt worden als je niet meewerkt aan redelijke instructies van je werkgever of de bedrijfsarts, gericht op je re-integratie. Je werkgever kan ook een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen als je in staat bent om passende arbeid te verrichten, maar je weigert om dat te doen.

4. Reorganisatie

Je bent ziek bij noodzakelijk reorganisatie

Het opzegverbod bij ziekte geldt niet als de opzegging plaatsvindt vanwege het over een toekomstige periode van 26 weken bezien noodzakelijkerwijs vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het wegens bedrijfseconomische omstandigheden treffen van maatregelen voor een doelmatige bedrijfsvoering.

5. Beëindiging

Je bent ziek bij bedrijfsbeëindiging

Als laatste kan er een uitzondering gemaakt worden bij beëindiging of faillissement van het bedrijf waar je werkt. Wanneer de organisatie ophoudt te bestaan, kan er niet verlangd worden dat je in dienst blijft.

6. Op staande voet

Je wordt op staande voet ontslagen

Als je een werkgever een dringende reden heeft, mag deze je ondanks je ziekte per direct ontslaan. Denk aan fraude, diefstal of mishandeling. Er gelden wel strenge eisen aan deze vorm van ontslag.

7. Na twee jaar

Je bent langdurig ziek (langer dan 2 jaar)

Na afloop van de eerste twee jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid, vervalt het opzegverbod en kan je werkgever het UWV vragen om een ontslagvergunning. Als deze verleend wordt, kan je arbeidsovereenkomst opgezegd worden.

Als re-integratie bij ziekte mislukt

Na een periode van uitzieken, volgt er een re-integratietraject. Daar wordt echter niet altijd de juiste invulling aan gegeven. Ondanks gesprekken met de bedrijfsarts, word je helemaal niet beter. Wat gebeurt er dan?

Als een re-integratie stroef verloopt, raakt een arbeidsverhouding snel verstoord en dat heeft geen goede invloed op je herstel. Aanhoudende spanningsklachten zijn geregeld aanleiding voor een enkeltje richting de ziektewet. En op het moment dat een werkgever eigenlijk geen energie meer in zo'n zieke werknemer wil steken, zien we meestal één van de volgende dingen gebeuren.

1. Je wordt verrast

Je ontvangt opeens een vaststellings­overeenkomst

De praktijk leert ons dat zieke werknemers regelmatig overvallen worden met een ontslagvoorstel. Werkgevers zijn wel op de hoogte van de ontslagbescherming bij ziekte, maar proberen gewoon of ze daar (met enige druk) mee weg kunnen komen. We horen ook wel eens dat het functioneren plotseling als negatief bestempeld wordt en zelfs dat er kunstgrepen worden uitgehaald door functies als boventallig aan te merken.

Als zoiets gebeurt, gaat dat vaak gepaard met heftige emoties. Veel werknemers voelen zich belazerd, boos of ongewenst. En dat terwijl je je energie in je herstel wil stoppen. Sommige mensen zijn geneigd om de voorgeschotelde vaststellings­overeenkomst maar gewoon te tekenen. Je hebt opeens helemaal geen zin meer om daar te blijven werken en wilt het liefst zo snel mogelijk van alle negativiteit af zijn.

2. Er gebeurt niets

Je werkgever doet uit angst voor de kosten helemaal niets

Er zijn ook werkgevers die opzegverbod bij ziekte in acht nemen en helemaal niet over gaan tot ontslag. Vaak ontbreekt er een onderbouwd ontslagdossier en zijn ze zich bewust van het feit dat een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter toch afgewezen zal worden. Uit angst voor het verplicht betalen van een torenhoge ontslagvergoeding, doen ze maar niets. Sommige werkgevers denken dat het goedkoper is om gedurende twee jaar je salaris door te blijven betalen.

Na het verstrijken van die twee jaar vragen ze (waarschijnlijk met succes) een ontslagvergunning aan bij het UWV voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Overigens is dan nog steeds een transitievergoeding verschuldigd en zal de tussenliggende periode voor niemand prettig zijn.

3. Je wilt zelf opstappen

Je besluit zelf maar om het initiatief tot ontslag te nemen

Werknemers die ècht ziek of arbeidsongeschikt zijn geraakt, willen vaak het liefst zo snel mogelijk weer aan het werk. Desnoods ergens anders. Zelf je arbeidsovereenkomst opzeggen mag echter niet altijd en zelf ontslag nemen kan bovendien verstrekkende financiële gevolgen hebben. Zeker als je niet direct beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Want dan oordeelt het UWV dat je geen recht hebt op een WW-uitkering en bent aangewezen op de ziektewet.

Als onomstotelijk vast staat dat je ziek of overspannen bent geworden door problemen op je werk, dan kun je toch recht hebben op een WW-uitkering. Je zult er wel alles aan gedaan moeten hebben om het probleem met je werkgever op te lossen. Lukt dat niet? Dan beoordeelt een UWV-arts je ontslag.

Ontslag bij ziekte met een vaststellings­overeenkomst

Als je ziek of arbeidsongeschikt wordt door je werk, kan daar zowel een psychische als fysieke oorzaak aan ten grondslag liggen. Wanneer we doorvragen blijkt een zieke werknemer bijna nooit meer terug te willen naar diens werkgever. Het opstellen van een vaststellings­overeenkomst kan dan uitkomst bieden.

Met behulp van een vaststellings­overeenkomst kun je ontslag op basis van wederzijds goedvinden regelen. Aangezien er waarschijnlijk een ontslagverbod geldt, moet dit zorgvuldig gebeuren. Zo zul je je recht op een WW-uitkering veilig willen stellen. Ook raden we aan om te kijken of je voor de wettelijke transitievergoeding in aanmerking komt. En als dat niet het geval is, kun je proberen om toch een ontslagvergoeding uit te onderhandelen. Als je ons je situatie uitlegt, kunnen wij direct aangeven wat je rechtspositie is en welke stappen je kunt zetten om zo snel mogelijk je leven weer op te pakken.

WW-uitkering bij ziekte

Je kunt je WW-uitkering veiligstellen door aan te sturen op ontslag met wederzijds goedvinden. Om geen energie en geld te verspillen, kun je voorstellen om een vaststellings­overeenkomst op te stellen. Zo'n contract houdt rekening met de wensen van beide partijen. Als je afspreekt dat het initiatief tot het ontslag bij je werkgever ligt, zijn je WW-rechten geborgd. Vervolgens zul jij je werkgever tegemoet moeten komen ten aanzien van je ontslagvergoeding. Vaak is zo'n traject in twee weken afgehandeld.

Transitie-vergoeding bij ziekte


❌ Geen transitievergoeding

Als je bij ziekte zelf ontslag neemt, heb je geen recht op een transitievergoeding. Je bent dan namelijk verwijtbaar werkloos geworden. Je kunt dit via een goede vaststellings­overeenkomst echter omzeilen.

✅ Wel transitievergoeding

Je hebt wel recht op een transitievergoeding als je werkgever ernstig verwijtbaar of nalatig is geweest. Dit geldt bij ziekte, het aflopen van je contract, zelf ontslag nemen of ontbinding door de rechter.

Bereken je transitievergoeding

Tips voor ontslag bij ziekte of burn-out

Zeg nooit zomaar je arbeidsovereenkomst op als je ziek of arbeidsongeschikt bent. Lees onze tips door en win altijd juridisch advies in. Dat kost je niets.

1. Onderzoek ontslag met wederzijds goedvinden bij ziekte

Het voelt misschien vreemd, maar pols altijd hoe je werkgever in de wedstrijd zit. Vaak zit deze niet te wachten op een langslepend re-integratietraject bij ziekte. Een zieke werknemer heeft immers gedurende twee jaar recht op salaris. Geef aan dat het je beter lijkt om afscheid van elkaar te nemen op basis van ontslag met wederzijds goedvinden. Laat weten dat je graag een vaststellings­overeenkomst ontvangt die de belangen van beide partijen dient.

2. Stel je WW-uitkering bij ziekte veilig

Het initiatief tot het nemen van ontslag mag niet aan jouw zijde liggen indien je in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering. Zorg er daarom voor dat in je vaststellings­overeenkomst staat dat je werkgever het initiatief heeft genomen en jij niet verwijtbaar werkloos raakt.

3. Achterhaal de opzegtermijn in je contract

Standaard heeft een arbeidscontract een opzegtermijn van één maand, ongeacht de lengte van je dienstverband. Het kan echter zijn dat er in je cao of in je contract een langere termijn is overeengekomen. Zoek dat eerst uit. Je opzegtermijn mag nooit langer dan zes maanden zijn. De opzegtermijn is belangrijk voor een aansluitende WW-uitkering. Het UWV hanteert namelijk de wettelijke opzegtermijn. Pas na afloop van die wettelijke opzegtermijn, heb je recht op WW. Je wettelijke opzegtermijn hangt af van de duur van je arbeidsovereenkomst. Als in je vaststellings­overeenkomst een kortere opzegtermijn wordt gehanteerd dan de wettelijke, dan start je WW-uitkering niet op je ontslagdatum. Je zit dan een periode zonder inkomen.

4. Onderhandel bij ziekte over je ontslagvergoeding

Omdat je zelf ontslag wil nemen, is je werkgever eigenlijk geen transitievergoeding verschuldigd. Maar omdat een zieke werknemer recht heeft op doorbetaling van minimaal 70% van het loon, is er wel degelijk onderhandelingsruimte voor een passende ontslagvergoeding. Het loont om die onderhandeling door een jurist te laten voeren.

5. Ga er vanuit dat je niet al je vakantiedagen kunt opnemen

Als je ontslag neemt, zou je waarschijnlijk het liefst je resterende vakantiedagen aaneengesloten opnemen. Die gedachte is logisch, maar gaat in de praktijk vaak niet op. Hoewel je in principe zelf mag bepalen wanneer je je vakantiedagen opneemt, kan je werkgever daar bezwaar tegen maken als deze vindt dat daar een gewichtige reden voor is. Het feit dat je al je vakantiedagen tegen het einde van je dienstverband opneemt terwijl je werkgever op stel en sprong op zoek moet naar je vervanger, is zo'n gewichtige reden. Gelukkig kun je in overleg met je werkgever hier wel afspraken over maken, mits je werkzaamheden op zorgvuldige wijze worden overgedragen.

6. Probeer de kosten voor juridische bijstand te laten vergoeden

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

7. Win juridisch advies in bij ontslag wegens ziekte

Zet geen handtekening en ga niet in zee met een juridische dienstverlener die door je werkgever wordt aangeraden. Je weet niet hoe onafhankelijk die is. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je begeleidt, voorkomt dat je je WW-rechten verspeelt en een hogere transitievergoeding voor je bedingt, kijk dan eens naar onze ontslagpakketten. Wij controleren de inhoud van je vaststellings­overeenkomst gratis.

Gratis juridisch advies bij ziekte

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Dinsdag 08:00 - 18:00 u Telefoon / Mail
Woensdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.