De ketenregeling bij ontslag

De ketenregeling bepaalt hoeveel tijdelijke contracten er achter elkaar gesloten mogen worden, voordat er een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) ontstaat. Twee opvolgende contracten worden een keten genoemd.

Op 1 juli 2015 is met met de Wet werk & zekerheid het ontslagrecht herzien. Ook de ketenregeling is aangepakt door de termijn waarop een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, terug te schroeven van 36 naar 24 maanden. Het doel van de ketenbepaling was om een bijdrage te leveren aan een hogere baanzekerheid, door tijdelijke contracten eerder te converteren naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

De ketenregeling in 2020 

De kern van de ketenregeling kan als volgt worden samengevat.

Er ontstaat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op het moment dat:

 1. zich méér dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaald tijd elkaar hebben opgevolgd, of;
 2. zich twee of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar hebben opgevolgd, waarbij in totaal een termijn van 24 maanden wordt overschreden.

Je kunt het ook simpeler formuleren, want onderstaande opsomming betekent precies hetzelfde.

Je krijgt automatisch een vast contract als:

 1. je meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten hebt gekregen, of;
 2. je langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever hebt gehad.

Tussenpoos van 6 maanden

Heb je al twee jaar tijdelijke contracten van dezelfde werkgever gehad? Of heb je al 3 opeenvolgende tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever gehad? Dan heb je automatisch recht op een vast contract, als je dat binnen 6 maanden krijgt. Met andere woorden: je kunt pas een nieuw tijdelijk contract krijgen als je minimaal 6 maanden uit dienst bent geweest. Dit noemen we een tussenpoos. Die begint te lopen op de dag waarop je vorige contract eindigde.

Aantal tijdelijke contracten berekenen

Je kunt de periode die meetelt bij de ketenregeling berekenen door op te tellen hoe lang je op basis van tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever hebt gewerkt. Als er tussen de contracten periodes van 6 maanden (of korter) zitten, mag je deze meetellen.

Bel nu met een jurist

Wil je direct een ontslagjurist spreken? Bel dan het volgende nummer voor een gratis adviesgesprek.

We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 - 18:00 uur. Je kunt ons daarbuiten ook per e-mail bereiken.

Laat je terugbellen

Eén van onze juristen belt je gratis terug op een passend moment.

Uitzonderingen op de ketenregeling

Hoewel het bij de oude ketenregeling mogelijk was om daar ten nadele van de werknemer van af te wijken, is die mogelijkheid bij de nieuwe regeling drastisch ingeperkt. In onderstaande gevallen kan er een uitzondering op de ketenbepaling van toepassing zijn.

Contract beroepsbegeleidende leerweg

Arbeidscontracten die ten behoeve van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) zijn afgesloten, tellen niet mee voor de ketenregeling. Het maakt niet uit wanneer de ingangs- of einddatum is.

Werknemer jonger dan 18 jaar

Voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken, is de ketenbepaling niet van toepassing.

Tijdelijke contracten in cao

In cao's voor tijdelijke contracten kunnen afwijkende regels zijn opgenomen, waardoor de ketenregeling niet geldt. Hierdoor zou je bijvoorbeeld maximaal 6 tijdelijke contracten mogen krijgen en de periode waarbinnen dat gebeurt maximaal 4 jaar mogen zijn.

Afwijkingen in cao

In een beperkt aantal gevallen mag er in een cao afgeweken worden van de ketenbepaling:

 • Uitzendovereenkomst;
  • Net als bij tijdelijke contracten kan het aantal contracten verhoogd worden naar 6 en de periode verlengd worden naar 4 jaar.
 • Aard bedrijfsvoering;
  • De aard van de bedrijfsvoering kan vragen om extra tijdelijke contracten (maximaal 6) of het verlengen van de periode waarbinnen dat gebeurt (maximaal 4 jaar).
 • Ketenbepaling niet van toepassing;
  • In sommige sectoren wordt enkel met tijdelijke contracten gewerkt. Een voorbeeld hiervan is profvoetbal. Als de bedrijfstak en functies bij ministriële regeling zijn aangewezen, mag er van de ketenbepaling afgeweken worden.
 • Bestuursfuncties;
  • Bij een bestuursfunctie kan er middels een schriftelijke overeenkomst afgeweken worden van de termijn van 2 jaar.
 • Opleiding;
  • Bij een arbeidsovereenkomst die gesloten is in verband met scholing, kan in de cao zijn opgenomen dat de ketenregeling volledig, deels of helemaal niet van toepassing is.
 • Seizoensarbeid.
  • Bij seizoenswerk waarbij natuurlijke of klimatologische omstandigheden ervoor zorgen dat er maximaal 9 maanden gewerkt kan worden, kan de periode tussen tijdelijke contracten verkort worden naar 3 maanden.

Advies over de ketenregeling

Verschil je van inzicht met je werkgever over de ketenbepaling? Of heb je te maken met dreigende ontslagsituatie? Bel ons op of overweeg één van de volgende ontslagpakketten. Vaak worden onze kosten vergoed door je werkgever.

1. VSO-check
Wij checken je vaststellings-overeenkomst

Naar dit pakket

3. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

Naar dit pakket

4. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

Naar dit pakket