💶 Ontslagvergoeding in 2024

Heb ik recht op een ontslagvergoeding als ik word ontslagen? En wat is nou het verschil tussen de transitievergoeding en de ontslagvergoeding? We leggen uit wanneer je recht hebt op een vergoeding en laten je weten hoe hoog die kan zijn.

Een hogere ontslagvergoeding

Wat is een ontslagvergoeding?

Sinds de invoering van de Wab in 2020 heeft iedere werknemer die onvrijwillig wordt ontslagen recht op een ontslagvergoeding. Met 'onvrijwillig' doelen we op de voorwaarde dat het initiatief tot het beëindigen of niet verlengen van je dienstverband bij je werkgever ligt. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die je werkgever aan jou betaalt. Het maakt niet uit of je een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd hebt (gehad). Je ontslagvergoeding is opgebouwd uit de wettelijke transitievergoeding aangevuld met overige emolumenten.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Je hebt recht op een ontslagvergoeding als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt of je tijdelijke contract niet verlengt. Met andere woorden: je wordt ontslagen op initiatief van je werkgever. Je hebt ook recht op een ontslagvergoeding als je zelf ontslag neemt of je tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wil verlengen, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever. In bovenstaande gevallen maak je aanspraak op de wettelijke transitievergoeding, eventueel aangevuld met andere vergoedingen.

Bereken je transitievergoeding

De transitievergoeding is een wettelijk bepaalde vergoeding die door je werkgever betaald moet worden bij onvrijwillig ontslag. Een ontslagvergoeding is het totale bedrag dat je bij ontslag uiteindelijk overgemaakt krijgt. De transitievergoeding kan daar onderdeel van uitmaken.

Wat is de hoogte van mijn transitievergoeding?

De hoogte van je transitievergoeding wordt berekend op basis van je maandsalaris en de duur van je dienstverband. De transitievergoeding is in 2024 maximaal € 94.000, tenzij je jaarsalaris hoger is. Via onderstaande calculator bereken je in 15 seconden hoe hoog je transitievergoeding is.

Wat is de hoogte van mijn ontslagvergoeding?

Je ontslagvergoeding is vaak hoger dan je transitievergoeding, omdat veel werknemers aanspraak maken op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen of bonussen. Als je werkgever een gebrekkig ontslagdossier heeft of zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, weet een jurist vaak een hogere ontslagvergoeding in de wacht te slepen. De hoogte van je ontslagvergoeding is niet met een calculator te berekenen. Laat een jurist het eerste ontslagvoorstel (vaststellings­overeenkomst) dus altijd controleren!

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Belasting op ontslagvergoeding

Je ontslagvergoeding wordt door de Belastingdienst gezien als loon uit arbeid en daarom zul je er in principe belasting over moeten betalen. Er zijn echter mogelijkheden om je ontslagvergoeding belastingvrij uit te laten keren.

Werk uit (vroegere) dienstbetrekking wordt in Nederland belast in box 1. Je werkgever zal bij het uitbetalen van je bruto ontslagvergoeding volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten inhouden. Je krijgt een netto ontslagvergoeding op je rekening. Omdat je ontslagvergoeding bij je inkomen wordt opgeteld, kun je zelfs meer belasting moeten betalen dan gebruikelijk was. Au!

Belasting over ontslagvergoeding

Leuker kunnen we het niet maken.

Netto ontslagvergoeding in 2024 berekenen

Er zijn manieren waarop je de belastingdruk op je ontslagvergoeding kunt verlagen. Indien je daar geen gebruik van maakt, gelden de regels van ons progressieve belastingstelsel. De hoogte van je salaris en je ontslagvergoeding worden bij elkaar opgesteld om te bepalen in welke belastingschijf je valt. Je kunt de belastingdruk op je ontslagvergoeding berekenen aan de hand van actuele belastingregels en bedragen uit 2024. Op die pagina kun je ook een voorbeeldberekening bekijken.

Ontslagvergoeding belastingvrij uitkeren

Indien je de belastingdruk op je ontslagvergoeding wilt verlagen of de bruto transitievergoeding belastingvrij (netto) wilt kunnen gebruiken, kun je de volgende drie wegen bewandelen.

  1. Je middelt je inkomen over een periode van 3 jaar;
  2. Je benut (het restant) van je beschikbare jaarruimte;
  3. Je gebruikt je transitievergoeding voor scholing of outplacement.

We hebben een aparte pagina geschreven over de fiscale mogelijkheden omtrent je ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding en WW

Het is gangbaar dat je werkgever bij een voorgenomen ontslag probeert of jullie tot ontslag met wederzijds goedvinden kunnen komen. Dat is een snellere en meer zekere route dan ontslag via het UWV of de kantonrechter.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kun je als werknemer onderhandelen over de voorwaarden van je ontslag. Wij raden altijd aan om te proberen om tot een hogere ontslagvergoeding te komen en een aansluitende WW-uitkering veilig te stellen.

UWV en WW-uitkering bij ontslag

WW-uitkering bij vaststellings­overeenkomst

Voor de afspraken die je maakt omtrent je ontslag met wederzijds goedvinden gebruik je een vaststellings­overeenkomst (beëindigings­overeenkomst). We zien vaak dat een werknemer wat minder oog heeft voor jouw rechten en wensen. Zelfs als je al een nieuwe baan hebt gevonden, is het van groot belang dat je het recht op een aansluitende WW-uitkering veiligstelt. Het UWV toetst onder andere of het initiatief bij je werkgever ligt en of je (fictieve) opzegtermijn correct is toegepast. Voorkom een inkomensgat of het mislopen van WW door je vaststellings­overeenkomst eerst door ons te laten controleren (dat kost je niets).

Check mijn vaststellings­overeenkomst (gratis)
PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF of TXT (max. 5 MB)
Recaptcha logo

Vragen over ontslagvergoeding

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over je ontslagvergoeding. Op de ons veelgestelde vragen hebben we hieronder antwoord gegeven. Wil je het liefst even persoonlijk contact? Bel ons op of laat een terugbelverzoek achter.

Wanneer heb je recht op een ontslagvergoeding?

Je hebt sinds de ingang van de WAB in 2020 recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding) als je werkgever het initiatief heeft genomen om je dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten. Dat geldt zowel voor werknemers met een tijdelijk contract als een vast contract.

Heb je bij een tijdelijk of vast contract recht op een ontslagvergoeding?

Je hebt zowel bij een contract voor bepaalde als onbepaalde tijd recht op een ontslagvergoeding als je werkgever je arbeidscontract beëindigd of niet verlengd. Je hebt ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever.

Heb je recht op een ontslagvergoeding bij reorganisatie?

Als er bij de reorganisatie sprake is gedwongen ontslag, dan heb je recht op een ontslagvergoeding. Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je werkgever failliet is, uitstel van betaling heeft, in de schuldsanering zit of er in je cao een andere voorziening is opgenomen.

Krijg je bij een vaststellings­overeenkomst een ontslagvergoeding?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden leg je samen met je werkgever de afspraken omtrent het beëindigen van je dienstverband vast in een vaststellings­overeenkomst. In dat contract neem je op of je een transitievergoeding krijgt en hoe hoe hoog je uiteindelijke ontslagvergoeding wordt.

Wanneer heb ik geen recht op een ontslagvergoeding?

Je hebt geen recht op een ontslagvergoeding als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nalatig bent geweest, als je jonger dan 18 bent en minder dan 12 uur per week werkte, als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, als je werkgever failliet is of je een nieuw arbeidscontract aangaat.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding in 2024?

De hoogte van je ontslagvergoeding is een optelsom van je transitievergoeding plus emolumenten (bonus, vakantiegeld) minus te verrekenen posten (voorschotten, leningen). De hoogte van je transitievergoeding hangt af van je maandsalaris en de duur van je dienstverband, maar is maximaal € 94.000 in 2024.

Hoe bereken je je ontslagvergoeding?

Per 1 januari 2020 heb je vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als je in je proeftijd ontslagen wordt. Je berekent de hoogte van je ontslagvergoeding ruwweg door 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar te nemen. Gebruik hiervoor onze calculator.

Wat is de maximale ontslagvergoeding die ik kan krijgen?

Je hebt recht op een wettelijke transitievergoeding. Dat betekent echter niet dat je daar genoegen mee hoeft te nemen. Je ontslagvergoeding kan (veel) hoger worden als je werkgever ernstig verwijtbaar is, er geen deugdelijke ontslagdossier is of je de onderhandeling aan een jurist uitbesteedt.

Hoeveel belasting moet ik betalen over mijn ontslagvergoeding?

Je ontslagvergoeding wordt gezien als inkomen uit vroegere dienstbetrekking en valt in box 1. Afhankelijk van de hoogte van je totale inkomen dat jaar, valt het totaal in één of twee belastingschijven. De belastingdruk varieert van 36,93 tot 49,5%, maar er zijn manieren om die te verlagen.

Hoeveel houd ik netto over aan mijn ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding wordt bruto berekend. Je werkgever schat je jaarinkomen in en past de geldende regels toe om je een netto vergoeding uit te keren. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen, houd je zonder maatregelen te treffen 50 tot 63% van je ontslagvergoeding netto over.

Wanneer krijg ik mijn ontslagvergoeding uitbetaald?

Als je recht hebt op een ontslagvergoeding, dan zal je werkgever deze uitbetalen bij de eindafrekening. Dat dient binnen één maand na afloop van je dienstverband (je ontslagdatum) te gebeuren. Betaalt je werkgever te laat? Dan kun je wettelijke rente en een wettelijke verhoging afdwingen.

Gratis juridisch advies: 020 - 468 9114

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.