💶 Transitievergoeding ontslag 2022

Bereken gratis de hoogte van je transitievergoeding (2022)

Werknemers die op initiatief van hun werkgever ontslagen worden, komen in aanmerking voor een transitievergoeding. Op deze pagina lees je wat de transitievergoeding is, wanneer je er recht op hebt en hoe hoog die in 2022 kan zijn.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een geldbedrag waar werknemers recht op hebben indien ze geconfronteerd worden met onvrijwillig ontslag óf een tijdelijk contract dat niet verlengd wordt. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van je dienstverband en de hoogte van je salaris en wordt berekend volgens een vaste formule.

Hoeveel transitievergoeding krijg ik in 2022?

Je kunt de hoogte van je transitievergoeding berekenen met onze gratis rekenhulp. Door de duur van je dienstverband én je bruto salaris op te geven, bereken je direct op hoeveel geld je in 2022 recht hebt. De berekening leidt tot een wettelijk minimum. Een hogere ontslagvergoeding is na onderhandeling vaak mogelijk.

Transitievergoeding 2022 berekenen

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Recht op transitievergoeding

In de regel heeft iedere werknemer die onvrijwillig ontslagen wordt recht op een transitievergoeding. Het uitgangspunt hierbij is dat je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen.

✅ Recht op vergoeding

Je hebt wel recht op een transitievergoeding in 2022 in de volgende gevallen:

 • Je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is van rechtswege geëindigd. Dus: je tijdelijke contract wordt niet verlengd;
 • Je arbeidsovereenkomst is op initiatief van je werkgever opgezegd met toestemming van het UWV. Dus: ontslag via het UWV;
 • Je arbeidsovereenkomst is op initiatief van je werkgever door de kantonrechter ontbonden. Dus: ontslag via de kantonrechter.

❌ Geen recht op vergoeding

Je hebt geen recht op een transitievergoeding in 2022 in de volgende gevallen:

 • De financiële situatie van je werkgever is ontoereikend, bijvoorbeeld omdat deze failliet is verklaard of in surseance van betaling is gesteld;
 • Je ontslag is het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten van jou. Hierdoor zou je op staande voet ontslagen kunnen worden;
 • Er staat in je cao een vervangende regeling;
 • Je bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld minder dan 12 uur per week.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Iedere werknemer die sinds de invoering van de WAB in 2020 onvrijwillig ontslagen wordt, heeft in de basis recht op een transitievergoeding. Het uitgangspunt hierbij is dat je werkgever het initiatief tot je ontslag heeft genomen. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt.

Wanneer krijg je een transitievergoeding?

Als werknemer maak je aanspraak op een transitievergoeding wanneer je onvrijwillig wordt ontslagen. Dat gebeurt wanneer je werkgever je arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd opzegt of je tijdelijke contract niet verlengt. Je transitievergoeding moet binnen 1 maand na het aflopen van je contract uitbetaald worden.

Heb ik na 2 jaar ziekte recht op een transitievergoeding?

Je werkgever is verplicht om je met een vast contract bij ziekte 2 jaar door te betalen. Na 2 jaar ziekte kan deze ontslag via het UWV aanvragen. Als je een vaststellingsovereenkomst ontvangt, kun je onderhandelen over een transitievergoeding. Sommige werkgever ontwijken een transitievergoeding met een slapend dienstverband.

Wat is de compensatie regeling transitievergoeding?

Het kwam in het verleden voor dat een werkgever de betaling van een transitievergoeding omzeilde, door een werknemer gewoon in dienst te houden. Zo'n slapend dienstverband kwam vooral voor bij werknemers die langdurig ziek waren. Op 1 april 2020 is in de Regeling compensatie transitievergoeding bepaald dat werkgevers die na twee jaar ziekte een transitievergoeding hebben moeten uitkeren, daar volledig voor worden gecompenseerd.

Heb ik bij ontslag op staande voet recht op een transitievergoeding?

Nee, je maakt geen aanspraak op een transitievergoeding als je (ernstig) verwijtbaar of nalatig bent geweest. Voorbeelden hiervan zijn het plegen van fraude, diefstal, geweld of seksueel misbruik.

Heb ik bij een faillissement recht op een transitievergoeding?

Nee, als de financiële situatie van je werkgever ontoereikend is, bijvoorbeeld omdat deze failliet is verklaard of in surseance van betaling is gesteld, heb je geen recht op een transitievergoeding. In die gevallen is het geld er simpelweg niet om je te kunnen betalen.

Heb ik bij gedeeltelijk ontslag recht op een transitievergoeding?

Het kan zijn dat je werkgever je ontslaat en vervolgens direct een nieuw contract aanbiedt met minder uren. Bijvoorbeeld bij onvoldoende werk of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als je structureel minimaal 20% minder gaat werken, kun je recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding. Die is van toepassing op de uren die je minder werkt en is afhankelijk van de hoogte van je salaris.

Heb ik recht op een transitievergoeding als kind (18-)?

Ja, ook minderjarigen hebben recht op een transitievergoeding bij ontslag, mits je minimaal 2 jaar in dienst bent geweest. Je maakt geen aanspraak op deze ontslagvergoeding als je jonger bent dan 18 jaar en gemiddeld minder dan 12 uur per week gewerkt hebt.

Gratis juridisch advies: 020 - 468 9114

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.

Hoogte van transitievergoeding

De hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt bepaald door de duur van je dienstverband en je salaris. De transitievergoeding in 2022 bedraagt maximaal € 86.000 bruto of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat.

Hoe moet je de transitievergoeding berekenen?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van de volgende regel: 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Indien je een deel van het jaar gewerkt hebt, dan wordt de uiteindelijke vergoeding berekend naar rato van het aantal dagen dat er een arbeidscontract bestond.

Voorbeeld van berekening transitievergoeding

Bij een dienstverband van 6 jaar, ontvang je een transitievergoeding van 6 jaar x 1/3 = 2 bruto maandsalarissen. Voor de bepaling van het bruto maandsalaris neem je ook de vaste looncomponenten zoals vakantiegeld, bonussen en overige emolumenten mee.

Wat is de maximale transitievergoeding in 2022?

De transitievergoeding bedraagt in 2022 maximaal € 86.000 bruto of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. De berekening leidt echter tot een wettelijke ondergrens. Na onderhandeling blijkt er -zeker met een vaststellingsovereenkomst- vaak een hogere transitievergoeding mogelijk.

Geldt er een lagere transitievergoeding voor kleine werkgevers?

Tot 1 januari 2020 konden kleine werkgevers (met minder dan 25 werknemers) de dienstjaren van de ontslagen werknemer van vóór 1 mei 2003 buiten beschouwing laten bij de berekening van de transitievergoeding. Dit leidde tot een lagere transitievergoeding. De regel is bij invoering van de WAB komen te vervallen.

Hoe hoog is een transitievergoeding voor 50 plussers?

Voor 50-plussers geldt vanaf 1 januari 2020 géén hogere transitievergoeding meer. Vijftigplussers ontvangen dus dezelfde transitievergoeding als werknemers die jonger zijn dan 50 jaar. De standaardregel is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Met een vaststellingsovereenkomst kun je hiervan afwijken.

Kan ik een hogere transitievergoeding krijgen?

Ja, dat kan. Waar onderhandelen over de transitievergoeding bij ontslag via het UWV of de kantonrechter vaak lastiger is, blijkt dat bij ontslag met wederzijds goedvinden juist goed mogelijk. Zodra je een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden, kun je (laten) onderhandelen over alle voorwaarden van je ontslag. Als je werkgever nalatig of verwijtbaar is geweest, kun je nog aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Wanneer kan ik een billijke vergoeding krijgen?

Indien een rechter in een ontslagprocedure het recht op een transitievergoeding vaststelt, dan kan de rechter daarnaast ook nog een billijke vergoeding opleggen. Het is een uitzondering op de regel, want zo'n billijke vergoeding wordt alleen toegewezen als vastgesteld kan worden dat de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft of nalatig is geweest.

Uitbetaling van je transitievergoeding

Het komt helaas regelmatig voor dat werkgever lang wachten met het uitbetalen van de transitievergoeding, terwijl ze dit officieel binnen één maand na het eindigen van het dienstverband moeten doen. In uitzonderingsgevallen wordt de gelegenheid geboden om de transitievergoeding in maandelijkse termijnen te betalen. Mocht je werkgever niet betalen, dan heb je drie maanden te tijd om de betaling af te dwingen bij de kantonrechter. Daarna vervalt dit recht, dus wacht er niet te lang met het kenbaar maken hiervan bij je werkgever. Lijkt je werkgever haar verplichting niet na te komen? Schakel dan onze hulp in.

Voorbeeld berekening transitievergoeding

Wie ontslagen wordt, wil natuurlijk weten hoe hoog zijn of haar transitievergoeding is. Hieronder hebben we twee voorbeelden opgenomen voor het berekenen van de transitievergoeding in twee gangbare situaties.

Voorbeelden berekening transitievergoeding

Voorbeeld 1: Ontslag met vast contract

Je arbeidsovereenkomst duurde 10 jaar en 125 dagen. Je bruto maandsalaris was € 3.600. Je bruto uurloon was € 24. Je werkte 8 uur per dag.

 • De transitievergoeding over het aantal volledig gewerkte jaren is: 10 jaar x (1/3 van € 3.600) = € 12.000.
 • De transitievergoeding over de resterende dagen is: 125 x 8 uren x € 24 p/u = € 24.000. Hierop pas je de volgende formule toe: bruto ontvangen salaris over restant van contract, gedeeld door een volledig maandsalaris, keer 1/3 bruto maandsalaris, gedeeld door 12 maanden. Kortweg: (€ 24.000 / € 3.600) x (€ 1.200 / 12 maanden) = € 667.
 • De totale transitievergoeding bedraagt: € 12.000 + € 667 = € 12.667 bruto.

Voorbeeld 2: Ontslag in proeftijd

Je wordt in je proeftijd ontslagen. In totaal heb je 24 dagen gewerkt. Je brutosalaris over deze 24 dagen was € 2.400. Dit wordt beschouwd als je bruto maandloon.

 • De transitievergoeding over de dagen in je proeftijd is: (€ 2.400 / € 2.400) x (1/3 x € 2.400) / 12 maanden) = 1 x (€ 800 / 12 maanden) = € 67 bruto.

Belasting op transitievergoeding

We kunnen het niet leuker maken dan het is. De belastingdienst ziet een ontslagvergoeding als loon uit (vroegere) dienstbetrekking en daarom moet je daar inkomstenbelasting over betalen (box 1).

Belasting

Bruto of netto transitievergoeding

Een transitievergoeding is een bruto vergoeding. Je werkgever is verplicht om loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden op je loon. Je krijgt vervolgens een nettobedrag uitgekeerd, net zoals je salaris ontvangt.

Hoeveel belasting betaal je over de transitievergoeding?

De hoogte van je jaarinkomen bepaalt hoeveel belasting je over je transitievergoeding moet betalen. Je werkgever berekent de hoogte van je jaarinkomen, past de belastingschijven toe die in 2022 gelden en draagt het verschuldigde bedrag af aan de belasting. Bij scholing of outplacement is de transitievergoeding belastingvrij.

Hoeveel houd ik netto over van mijn transitievergoeding?

Bij ontslag zul je van je werkgever een eindafrekening ontvangen. Hierop staan de brutobedragen van je laatste salaris, transitievergoeding en emolumenten vermeld. Je werkgever draagt namens jou loonbelasting af. Op je laatste loonstrookje zie je welk bedrag je netto op je rekening krijgt. Afhankelijk van je jaarinkomen, betaal je 37% tot 50% belasting in 2022. Je vermogen zou ook nog een rol kunnen spelen. Als je de transitievergoeding belastingvrij wilt ontvangen, zul je deze moeten besteden aan scholing of outplacement.

Kan ik belasting over de transitievergoeding omzeilen?

Ja, je kunt op verschillende manier de belasting op je transitievergoeding verlagen. Allereerst kun je je inkomen middelen over een periode van 3 jaar. Vervolgens kan de transitievergoeding fiscaal aftrekbaar zijn als je (het restant) van je beschikbare jaarruimte benut. Je kunt belasting op je transitievergoeding volledig omzeilen als je het bedrag gebruikt voor scholing of outplacement.

Hoeveel procent belasting op transitievergoeding?

Het kabinet heeft in 2020 een tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting ingevoerd. De 1e schijf loopt t/m € 68.507 en bedraagt 37,35%. Daarboven geldt de 2e schijf van 49,5%. Voor AOW-gerechtigden geldt een drieschijvenstelsel. Zij betalen maar 19,45% over de eerste € 34.712.

Waar kan ik de bruto transitievergoeding berekenen?

Aan de hand van de duur van je dienstverband en je leeftijd kun je zelf je bruto transitievergoeding berekenen. Hierboven vind je een online calculator waarmee je dat gratis doet. Na onderhandeling over je vaststellingsovereenkomst blijkt vaak een hogere ontslagvergoeding mogelijk. Hoeveel belasting je moet betalen, hangt af van de manier waarop je het geld besteedt.

 Transitievergoeding en belasting

Gebruik van transitievergoeding

De regering heeft de transitievergoeding bedacht om werknemers na ontslag in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan. Het was de bedoeling dat deze vergoeding verplicht gebruikt zou moeten worden voor 'van-werk-naar-werk trajecten' (outplacement).

Het is niet tot deze verplichting gekomen en je kunt de aan jou toegekende ontslagvergoeding dan ook naar wens gebruiken. Misschien wil je het geldbedrag gebruiken als aanvulling op een lager inkomen of een WW-uitkering. Vaak zien we echter toch dat mensen de transitievergoeding inzetten voor (om)scholing of coaching bij het overstappen naar een andere baan. Het komt ook voor dat werkgevers aanbieden om een werknemer in de ontslagperiode een cursus naar keuze te laten volgen. Indien de kosten daarvan door de werkgever worden betaald, worden die vaak in mindering gebracht op de transitievergoeding.

In sommige organisaties zijn er in collectief verband afspraken gemaakt over vergoedingen of voorzieningen die je bij ontslag kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij een sociaal plan of afspraken uit de geldende cao. Als dit het geval is, hoeft je werkgever niet met je te overleggen voordat hij deze kosten in mindering brengt op je transitievergoeding.

Mag ik de transitievergoeding voor mijn pensioen gebruiken?

Ja, je kunt je jaarruimte (pensioentekort) benutten door je transitievergoeding in een lijfrenteverzekering of -spaarrekening te stoppen. Deze premie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Door zoveel mogelijk in te leggen, kun je je belastbare inkomen verlagen. Tegelijkertijd bouw je belastingvrij aan je pensioen.

Mag ik de transitievergoeding voor het starten van mijn bedrijf gebruiken?

Ja, je mag het geld inderdaad gebruiken om je eigen bedrijf te starten. Als je er bedrijfsmiddelen voor koopt, moet je er belasting over betalen. De transitievergoeding is belastingvrij als je deze besteed aan outplacement, zoals het volgen van trainingen of studie t.b.v. het zelfstandig ondernemerschap.

Moet ik de transitievergoeding gebruiken voor scholing?

Nee, dat hoeft niet. De overheid heeft geprobeerd om werknemers te verplichten om de transitievergoeding voor scholing (onderwijs / opleiding) of outplacement te gebruiken. Die voorwaarde heeft ze echter laten varen. Ze hebben het wel aantrekkelijker gemaakt door er in dat geval geen belasting over te heffen.

Advies over je transitievergoeding

Onze arbeidsjuristen komen op voor de rechten van werknemers. We onderhandelen iedere dag met werkgevers over betere ontslagvoorwaarden en weten exact hoe we meer uit je ontslag kunnen halen.

Met één van onderstaande pakketten kunnen we je ontslagprocedure vlot afwikkelen. Je bepaalt zelf hoeveel juridische hulp je nodig hebt. We bieden ze aan tegen een vaste lage prijs. Bovendien betaalt je werkgever vaak een groot deel van dit bedrag.