De transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële vergoeding waarop een werknemer bij ontslag recht heeft. Deze ontslagvergoeding vervangt sinds juli 2015 de kantonrechtersformule. Hij valt financieel vaak lager uit dan vroeger, maar per januari 2020 heb je er wel bijna altijd recht op.

Recht op een transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die onvrijwillig ontslagen wordt recht op een transitievergoeding. Het uitgangspunt hierbij is dat je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt.

  • Je arbeidsovereenkomst is op initiatief van je werkgever niet verlengd;
  • Je arbeidsovereenkomst is op initiatief van je werkgever opgezegd (na toestemming van het UWV);
  • Je arbeidsovereenkomst is door de kantonrechter ontbonden.

Geen recht op een vergoeding

Zoals vaak het geval, zijn er ook situaties waarin je niet in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding. Dat kan zowel met je werkgever te maken hebben als aan jezelf liggen.

  • Als de financiële situatie van je werkgever ontoereikend is, heb je waarschijnlijk pech. Bijvoorbeeld als deze failliet is verklaard of in surseance van betaling is gesteld;
  • Je kunt je recht op een vergoeding ook verspelen door je eigen toedoen. Als je ontslag het gevolg is van verwijtbaar handelen of nalaten aan jouw zijde, dan maak je er geen aanspraak op. Een voorbeeld hiervan is als je niet meewerkt aan je reïntegratie. Ook bij ontslag op staande voet heb je geen recht op een ontslagvergoeding.

Het gebruik van je transitievergoeding

De regering heeft de transitievergoeding in het leven geroepen om werknemers na ontslag in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan. Het was in eerste instantie dan ook de bedoeling dat werknemers deze vergoeding verplicht zouden moeten inzetten voor de zogeten 'van-werk-naar-werk trajecten' (outplacement).

Het is niet tot deze verplichting gekomen en je kunt de aan jou toegekende ontslagvergoeding dan ook naar wens gebruiken. Misschien wil je het geldbedrag gebruiken als aanvulling op een lager inkomen of een WW-uitkering. Vaak zien we echter toch dat mensen de transitievergoeding inzetten voor (om)scholing of coaching bij het overstappen naar een andere baan. Het komt ook voor dat werkgevers aanbieden om een werknemer in de ontslagperiode een cursus naar keuze te laten volgen. Indien de kosten daarvan door de werkgever worden betaald, worden die vaak in mindering gebracht op de transitievergoeding.

Denk aan collectieve afspraken

In sommige organisaties zijn er in collectief verband afspraken gemaakt over vergoedingen of voorzieningen die je bij (dreigend) ontslag kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij een sociaal plan of afspraken uit de geldende cao. Als dit het geval is, hoeft je werkgever niet met je te overleggen voordat hij deze kosten in mindering brengt op je transitievergoeding.

Hoogte van je transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en de hoogte van je salaris. De hoogte wordt berekend op basis van de volgende regel: 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar.

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 83.000 bruto (per 1 januari 2020) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat bedrag. In andere woorden: de transitievergoeding bedraagt maximaal je bruto jaarsalaris. De uiteindelijke vergoeding wordt berekend naar rato van het aantal dagen dat er een arbeidscontract bestond.

Wil je een hogere transitievergoeding?

De berekening leidt tot het bepalen van een wettelijke ondergrens. Je hoeft daar lang niet altijd genoegen mee te nemen! Zo zorgt het ontbreken van een overtuigend ontslagdossier vaak voor een aanzienlijk hogere ontslagvergoeding, zeker als je werkgever je ontslaat met wederzijds goedvinden. Onderaan deze pagina lees je hoe je zelf of met hulp van een ontslagpakketten een hogere transitievergoeding bereikt.

De billijke vergoeding

Indien een rechter in een ontslagprocedure het recht op een transitievergoeding vaststelt, dan kan de rechter daarnaast ook nog een billijke vergoeding opleggen. Het is een uitzondering op de regel, want zo'n billijke vergoeding wordt alleen toegewezen als vastgesteld kan worden dat de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft of nalatig is geweest.

Er geldt een uitzondering

Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) mogen tot 1 januari 2020 de dienstjaren van de ontslagen werknemer van vóór 1 mei 2003 buiten beschouwing laten bij de berekening van de transitievergoeding. Dit leidt tot een lagere transitievergoeding.

Belasting betalen over je transitievergoeding

We kunnen het niet leuker maken dan het is: je zult gewoon belasting moeten betalen over je ontslagvergoeding. De belastingdienst ziet de transitievergoeding namelijk als een vorm van loon uit vroegere dienstbetrekking. Het is daarom aan je werkgever om volgens de normale regels loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden op je loon. Je krijgt dus een nettobedrag uitgekeerd, net zoals je je salaris ontvangt.

Uitbetaling van je transitievergoeding

Het komt helaas regelmatig voor dat werkgever lang wachten met het uitbetalen van de transitievergoeding, terwijl ze dit officieel binnen één maand na het eindigen van het dienstverband moeten doen. In uitzonderingsgevallen wordt de gelegenheid geboden om de transitievergoeding in maandelijkse termijnen te betalen. Mocht je werkgever niet betalen, dan heb je drie maanden te tijd om de betaling af te dwingen bij de kantonrechter. Daarna vervalt dit recht, dus wacht er niet te lang met het kenbaar maken hiervan bij je werkgever. Lijkt je werkgever haar verplichting niet na te komen? Schakel dan onze hulp in.

Transitievergoeding 2020 berekenen
Gebruik een komma om decimalen te scheiden.

Hogere transitievergoeding?

Wist je dat de hoogte van de wettelijke transitievergoeding niet vast staat en dus onderhandelbaar is? Met onze hulp bereik je waarschijnlijk een hogere vergoeding. Onze arbeidsjuristen onderhandelen iedere dag met werkgevers en weten exact hoe ze meer uit je ontslag kunnen halen.

Wil je een berekening voor de hoogte van je transitievergoeding maken die toegespitst is op jouw persoonlijke situatie? Bel ons dan even voor gratis juridisch advies of informeer naar één van onze ontslagpakketten.

1. VSO-check
Check je vaststellings-overeenkomst

2. Ontslagcoaching
Onze jurist coacht je tijdens je ontslag

3. Ontslagovername
Onze jurist neemt je ontslag uit handen

4. Zelf ontslag nemen
Neem zelf ontslag mèt WW en vergoeding