Ontslagredenen in het onderwijs

Een schoolbestuur kan voornemens zijn om een leraar of docent te ontslaan. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Voor een geldig ontslag zal een onderbouwde ontslagreden of een combinatie van redenen aangevoerd moeten worden. Hier zie je welke ontslagredenen er bestaan, wat ze inhouden en welke ontslagprocedures erbij horen

Om de gevolgen van het ontslag te verzachten, behoort het schoolbestuur bepaalde voorzieningen aan je aan te bieden. Het Juridisch Platform kan voor je in overleg gaan met het schoolbestuur om de nadelige consequenties van het ontslag te bespreken, compensatie namens de onderwijswerknemer te eisen, en daarover te onderhandelen.

Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor het verrichten van je werkzaamheden.

Naar ontslagreden

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan als gevolg van een verliesgevende situatie bij je werkgever. Bijvoorbeeld door een verhuizing, reorganisatie, fusie of faillissement.

Naar ontslagreden

Bij ontslag tijdens reorganisatie verlies je je baan wegens economische redenen zoals een reorganisatie, verhuizing, overname of faillissement. Er gelden echter strikte regels.

Naar ontslagreden

Bij ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding, verlies je je baan omdat je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever hebt. Bijvoorbeeld doordat je karakter botst met dat van je werkgever.

Naar ontslagreden

Bij ontslag van rechtswege door einde arbeidsovereenkomst verlies je je baan omdat je arbeidscontract voor bepaalde tijd afloopt. Ook als je arbeidsongeschikt, ziek of zwanger bent.

Naar ontslagreden

Bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn te groot.

Naar ontslagreden

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar arbeidsongeschikt of ziek bent geweest.

Naar ontslagreden

Bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten verlies je je baan omdat je werkgever vindt dat je een redelijke opdracht weigert uit te voeren, vaak te laat komt of bedrijfsmiddelen gestolen hebt.

Naar ontslagreden

Bij ontslag op staande voet verlies je je baan met onmiddellijke ingang. Je werkgever moet een dringende reden hebben, je die reden meteen mededelen en direct overgaan tot je ontslag.

Naar ontslagreden

Bij ontslag wegens werkweigering verlies je je baan omdat je hardnekkig weigert een redelijke opdracht uit te voeren of de door je werkgever opgelegde instructies na te komen.

Naar ontslagreden

Bij ontslag wegens ernstig gewetensbezwaar verlies je je baan omdat je samen met je werkgever stelt dat het bezwaar niet is op te lossen. Bijvoorbeeld omdat dit religieuze, morele of ethische gronden heeft.

Naar ontslagreden

Bij ontslag wegens andere omstandigheden verlies je je baan omdat je werkgever het niet redelijk acht om je in dienst te houden. Bijvoorbeeld omdat je in de gevangenis zit of geen verblijfsvergunning hebt.

Naar ontslagreden

Oude ontslagredenen onderwijs

Tot 2020 vielen leraren en docenten in het openbaar onderwijs onder een rechtspositieregeling en werden ze als ambtenaar eenzijdig aangesteld. De ontslagredenen als onderwijsambtenaar wijken af van die in het private arbeidsrecht. Voor de volledigheid geven we ze hieronder nog weer.

Einde tijdelijke aanstelling

Ontslag na tijdelijke aanstelling

Bent je als ambtenaar aangesteld in tijdelijke dienst bij wijze van proef? Of voor het verrichten van tijdelijke werkzaamheden? Dan eindigt je tijdelijke aanstelling als de periode waarvoor je was aangesteld, is verstreken.

Strafrechtelijke veroordeling

Ontslag strafrechtelijke veroordeling ambtenaar

Rechtvaardigt de strafrechtelijke veroordeling je ontslag als leraar/docent? Het is vaak nog maar de vraag of je veroordeling wel grond voor ontslag oplevert.

Strafontslag

Strafontslag in het onderwijs

Opzegging kan ook wegens een dringende reden, met onmiddellijke ingang. Dit noemen we een ‘ontslag op staande voet’. Bepaalde gedragingen van de onderwijswerknemer, hebben dan volgens het schoolbestuur een dusdanig zwaarwichtig of ernstig karakter, dat van het schoolbestuur niet langer kan worden gevergd het dienstverband voort te zetten. Bij het openbaar onderwijs heet dit ‘strafontslag’ wegens ernstig plichtsverzuim.

Reorganisatie

Ontslag wegens reorganisatie onderwijs

De school gaat het bedrijf anders inrichten, oftewel reorganiseren. Dat kan betekenen dat uw functie komt te vervallen. Het ontslagbesluit is dan niet te herleiden tot het persoonlijk functioneren van de onderwijswerknemer.