Ontslag wegens ziekte

Als je langdurig te ziek bent om je werkzaamheden te verrichten, kan de overheid besluiten tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid. Dit is pas mogelijk na twee jaar onafgebroken ziekte, én als herstel na deze twee jaar niet binnen zes maanden te verwachten is. Bovendien moet (na zorgvuldig onderzoek) aantoonbaar zijn dat het niet haalbaar is u op een andere passende of gangbare functie te plaatsen. Pas als aan ál deze voorwaarden is voldaan, houdt ontslag wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of gebrek stand. WIA-uitkering Bent u na twee jaar ziekte ontslagen en geheel of gedeeltelijk afgekeurd? Dan heeft u recht op een WIA-uitkering. Bent u nog (gedeeltelijk) in staat andere arbeid te verrichten, dan heeft u (voor het resterende gedeelte) recht op een WW-uitkering. Bezwaar tegen ontslag wegens arbeidsongeschiktheid U heeft maximaal zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen om ontslag wegens ziekte ambtenaar aan te vechten. Oftewel, als u het niet eens bent met het ontslagbesluit, dan dringt de tijd. Van belang Ontslag wegens ziekte is alleen mogelijk als uw werkgever voldoende heeft gedaan om u te reïntegreren. Bij een verstoorde arbeidsverhouding is het daarom vaak verstandig om het dienstverband al tijdens de ziekte te beëindigen. Over de consequenties daarvan, en andere aspecten van ontslag bij ziekte, informeren onze arbeidsjuristen u telefonisch 020 - 468 91 14 (lokaal tarief), op werkdagen tussen 08.00-21.30 en op zaterdag tussen 10.00-17.00.