⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Je werkgever wil je ontslaan via de kantonrechter. We leggen uit hoe deze gerechtelijke ontslagprocedure werkt, hoe het zit met je WW-uitkering en je transitievergoeding. Verder geven we tips over de stappen die je het beste kunt zetten om geen rechten te verliezen én de beste ontslagvoorwaarden te bedingen.

Wat is de kantonrechter?

Het verschil tussen de rechter en de kantonrechter is het het type werk dat ze doen en het financiële belang dat ermee gemoeid is. De kantonrechter behandelt zaken waarin personen of bedrijven een conflict hebben, zoals arbeidszaken of huurzaken. Ook voor lichtere geschillen met bedragen tot € 25.000 kun je er terecht. De ontslagprocedure bij de kantonrechter wordt ook wel ontbindingsprocedure genoemd.

Wanneer mag ontslag via de kantonrechter?

Je kunt in Nederland niet zomaar ontslagen worden. Om voor ontslag in aanmerking te komen, zal je werkgever een geldige ontslagreden moeten aandragen. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 bepaalt die ontslagreden de te volgen ontslagprocedure. Jullie onderlinge verstandhouding speelt vaak ook mee. Het is gebruikelijk om eerst ontslag op basis van wederzijds goedvinden te onderzoeken. Lukt dat niet? Dan kijk je verder.

In principe mag de ontbindingsprocedure via de kantonrechter voor alle ontslagredenen ingezet worden, mits die gronden niet voor de ontslagprocedure via het UWV in aanmerking komen (bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid). Ontslag op basis van meerdere redenen (cumulatiegrond) mag ook. Ontslag via de kantonrechter wordt veel gekozen bij ontslagzaken die te maken hebben met disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. Dit is tevens de juiste route voor ontslag van werknemers met ontslagbescherming (bij ziekte of zwangerschap). Hieronder zie je welke ontslagredenen vaak aanleiding zijn om een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter in te dienen.

D-grond

Bij ontslag om onvoldoende functioneren verlies je je baan omdat je werkgever aantoont dat je ongeschikt bent voor je functie. Hier lees je wat disfunctioneren is, wanneer dat terecht is, welke ontslagprocedure erbij hoort en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Naar deze ontslagreden
G-grond

Bij ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding heb je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever. Bijvoorbeeld doordat je karakter botst met dat van je leidinggevende. Hier lees je welke geschillen aanleiding zijn voor ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Naar deze ontslagreden
E-grond

Bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalatigheid verlies je je baan omdat je werkgever vindt dat je een redelijke opdracht weigert uit te voeren. Het kan ook zijn dat je vaak te laat komt of er door jouw toedoen iets is gebeurd dat grote gevolgen heeft. Hier lees je wanneer je verwijtbaar of nalatig bent en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Naar deze ontslagreden
F-grond

Bij ontslag vanwege werkweigering verlies je je baan omdat je hardnekkig weigert een redelijke opdracht uit te voeren of door je werkgever opgelegde instructies na te komen. Hier lees je wanneer er sprake is van het weigeren van opgelegde instructies en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Naar deze ontslagreden
C-grond

Bij ontslag om regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het verzuim gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn onaanvaardbaar. Hier lees je wanneer er sprake is van frequent ziekteverzuim, wat het opzegverbod inhoudt en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Naar deze ontslagreden

Mijn werkgever wil me ontslaan terwijl ik zwanger ben, zwangerschapsverlof heb, bevallingsverlof heb of juist nèt weer aan het werk ben.

 • Volgens mij geniet ik ontslagbescherming. Hoe zit dat precies?
 • Wat kan ik doen om ontslag wegens zwangerschap te voorkomen?
 • Welke stappen moet ik zetten om geen rechten te verliezen?
 • Ik heb er nu ook geen zin meer in. Kan ik weg met behoud van WW-uitkering?
 • Kunnen jullie onderhandelen over de beste ontslagvoorwaarden?
Naar deze ontslagreden

Liever wederzijds goedvinden van de kantonrechter

De meeste werkgevers zullen een kantonrechter pas vragen om je arbeidsovereenkomst te ontbinden, als één van de volgende situaties van toepassing is:

 • Jullie kunnen het niet eens worden over ontslag met wederzijds goedvinden;
 • Je hebt een tijdelijke arbeidsovereenkomst die je werkgever niet tussentijds kan opzeggen;
 • Het UWV heeft je ontslagvergunning geweigerd.

Twee ontslagprocedures tegelijkertijd

Sommige werkgevers kiezen ervoor om naast het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter ook een vaststellings­overeenkomst aan te bieden. Het geeft je baas iets meer pressie tijdens de onderhandelingen als er ook een tweede procedure loopt. Als jullie er met ontslag op wederzijds goedvinden uit komen, dan kan de intensievere procedure bij de kantonrechter ingetrokken worden. Als jullie het ovverhoopt niet eens worden, dan is dit de laatste optie en is er geen tijd verloren gegaan.

Hoe werkt de ontslagprocedure bij de kantonrechter?

Wanneer je werkgever de kantonrechter verzoekt om je arbeidsovereenkomst te ontbinden, verloopt de ontslagprocedure als volgt. Deze procedure wordt ook gevolgd als je in beroep gaat tegen de verstrekte ontslagvergunning van het UWV.

1.

Verzoek

2.

Verweer

3.

Behandeling

4.

Beslissing

1. Indienen van verzoekschrift bij de kantonrechter

Je werkgever dient een verzoekschrift (ontbindingsverzoek) in bij de kantonrechter. De behandeling van de ontbindingsprocedure start binnen 4 weken, indien aan de volgende wettelijke eisen is voldaan:

 1. Je werkgever heeft aantoonbaar gemaakt dat je onvoldoende functioneert en bewijst dat middels een ontslagdossier waarin verslagen van functionerings- of beoordelingsgesprekken zitten, evenals brieven, memo's of e-mails;
 2. Je ondermaatse functioneren wordt niet veroorzaakt door een ziekte of gebrek;
 3. Je werkgever heeft je tijdig op de hoogte gesteld van zijn kritiek op je functioneren en heeft dat dus niet pas op de dag van de aanzegging van je ontslag medegedeeld. Daarnaast heeft je werkgever je meerdere malen op je disfunctioneren gewezen. Dat is aangetoond middels verslagen van functioneringsgesprekken met concrete ontwikkelpunten of beoordelingsgesprekken die ook door jou zijn gezien;
 4. Je werkgever heeft je voldoende in gelegenheid gesteld om je functioneren te verbeteren. Bijvoorbeeld door het starten van een verbetertraject waarbinnen je hebt kunnen laten zien de werkzaamheden wél goed uit te voeren. Tijdens de verbetertermijn heeft je werkgever je ondersteund. Bijvoorbeeld door het aandragen van een coach;
 5. Je werkgever heeft er alles aan gedaan om je te scholen, bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus;
 6. Je werkgever heeft onderzocht of herplaatsing in een andere functie mogelijk was.

2. Verweren middels verweerschrift

Nadat je werkgever het ontbindingsverzoek heeft ingediend, stuurt de kantonrechter jou een kopie met de vraag of je een verweerschrift wilt opstellen. Hierin kun je aangeven waarom je het niet eens bent met je ontslag of aantoonbaar maken waarom je vindt dat je in aanmerking komt voor de toekenning van een ontslagvergoeding. Het indienen van een verweerschrift is niet verplicht. Je kunt er ook voor kiezen om jouw standpunten mondeling toe te lichten tijdens de rechtszitting.

3. Behandeling in rechtszitting

De rechtbank plant een datum voor de rechtszitting zodat het verzoekschrift mondeling behandeld kan worden. Je werkgever geeft toelichting op het het voorgenomen ontslag. Jij krijgt de mogelijkheid om daarop te reageren (je te verweren). Vervolgens krijgen jullie beide de mogelijkheid om op elkaars standpunten te reageren (hoor- en wederhoor), terwijl de kantonrechter vragen stelt. De rechter zal toetsen of je werkgever een geldige ontslagreden en degelijke onderbouwing heeft aangeleverd.

De kantonrechter stuurt erop aan dat beide partijen tot overeenstemming komen. Als een schikking lijkt te lukken, krijgen jullie gedurende de zitting of gedurende een bepaalde termijn de mogelijkheid om die ontslagafspraken vast te leggen. Die afspraken zijn bindend en worden vastgelegd in een proces-verbaal. Jullie tekenen en ontvangen een kopie. Als jullie het niet eens worden, volgt binnen twee weken de uitspraak.

4. Beslissing van de kantonrechter

Als de kantonrechter van beide partijen voldoende informatie heeft gekregen, maar duidelijk wordt dat er geen schikking getroffen kan worden, zal de rechter uitspraak doen. Soms hoor je het besluit van de rechter direct. In andere gevallen heeft deze wat meer tijd nodig om daarover na te denken. Beide partijen ontvangen altijd een schriftelijke beschikking binnen twee weken na de zitting. Als het ontslagverzoek wordt afgewezen, wordt je arbeidscontract niet ontbonden en blijf je in dienst. Indien er wel aan alle wettelijke eisen is voldaan, zal de rechter overgaan tot ontbinding van je arbeidsovereenkomst. Er wordt een datum vastgesteld waarop je ontslagen wordt en de rechter hoeft zich daarbij niet te laten leiden door de geldende opzegtermijn.

De kantonrechter spreekt zich verder uit over de toekenning van een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan. De rechter zal over het algemeen de wettelijke transitievergoeding toewijzen, maar daarnaast kun je nog aanspraak maken op een billijke vergoeding als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aan de kant van je werkgever.

De kantonrechter en je transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële compensatie waar je bij ontslag recht op hebt. Deze vergoeding vervangt de kantonrechtersformule. Je komt er sneller voor in aanmerking, maar hij valt financieel vaak lager uit.

Recht op transitievergoeding

In de basis heb je recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te ontbinden. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. Er zijn echter wel uitzonderingssituaties. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, kun je de kantonrechter in je verweerschrift vragen om de toekenning van een transitievergoeding. Dat dien je ook in je mondelinge verweer tijdens de zitting in de rechtbank doen. Als je dat vergeet, kan dat gevolgen hebben voor je WW-uitkering. Of je in aanmerking komt voor een transitievergoeding, is tevens afhankelijk van de mate waarin het ontslag aan jou te wijten is. Als je volledig verwijtbaar bent, maak je er waarschijnlijk geen aanspraak op. Ligt je ontslag vooral aan je werkgever, dan is je kans aanzienlijk groter. In sommige gevallen zal de kantonrechter zich ook uitspreken over een billijke vergoeding.

Hoogte transitievergoeding

Voor het berekeken van de hoogte van de transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. Dat leidt tot een ondergrens. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2024) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Wist je trouwens dat je uiteindelijke ontslagvergoeding onderhandelbaar is en veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding? Je staat vooral sterk als je ontslagreden betwistbaar is of je werkgever bepaalde regels heeft genegeerd.

Transitievergoeding berekenen

Ontslag in de praktijk

Werkgevers proberen in de praktijk de bewerkelijke en duurdere ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te vermijden. Er dient namelijk een stevig ontslagdossier aanwezig te zijn, er moet aangetoond worden dat alles eraan gedaan is om je ontslag te voorkomen en zelfs dan is de uitkomst van de ontslagprocedure onzeker. Het is dan ook niet gek dat je baas je liever een vaststellings­overeenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellings­overeenkomst, kan de lopende gerechtelijke procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

In beroep gaan tegen de uitspraak

Wordt de ontslagprocedure doorgezet en beslist de kantonrechter uiteindelijk dat je arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden? Dan kun je tegen die uitspraak in hoger beroep gaan bij het gerechtshof door een civiele zaak aan te spannen. Je bent dan verplicht om voor je verweer een advocaat in te schakelen.

De kantonrechter en je WW-uitkering

Als je ontslagen wordt via de kantonrechter, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Vrijwel alle werknemers zijn namelijk verzekerd voor de financiële gevolgen bij werkloosheid via hun werkgever. Wanneer heb je recht op een uitkering en waar moet je op letten?

Om recht te hebben op een uitkering na ontslag, zul je aan deze eisen moeten voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.
Alles over de WW-uitkering

Vragen en tips bij ontslag via de kantonrechter

Als je werkgever je wil ontslaan via de kantonrechter, kunnen de volgende tips deze procedure bemoeilijken of je helpen om een beter ontslagvoorstel te realiseren.

Heeft het zin om mijn ontslag aan te vechten?

Het is belangrijk dat je niet zomaar akkoord gaat met je ontslag. Je krijgt altijd de mogelijkheid je vooraf te verweren en we raden je dan ook aan om hier gebruik van te maken. In je verweerschrift kun je aangeven waarom je het niet eens bent met je ontslag en dat je een ontslagvergoeding wilt ontvangen.

Moet ik tijdens het ontslagtraject blijven werken?

Ga niet akkoord met vrijstelling van werkzaamheden. Als je je baan wilt houden, zul je door moeten blijven werken. Het zit anders als je werkgever je op non-actief stelt. Dat is namelijk een eenzijdige maatregel en kan jou niet worden verweten. Zorg ervoor dat je op non-actief-stelling schriftelijk wordt bevestigd en dat je daar direct schriftelijk bezwaar tegen maakt. Probeer vervolgens met volle inzet door te blijven werken. Het speelt je leidinggevende in de kaart als je steken laat vallen.

Moet ik perse schriftelijk reageren?

Reageer vanaf de aanzegging van je ontslag schriftelijk op belangrijke zaken (zeker over je functioneren). Als je in eerste instantie mondeling reageert, bevestig dit dan naderhand per e-mail of middels aangetekende brief.

Moet ik mijn bedrijfseigendommen meteen inleveren?

Lever niet te snel je auto, computer of telefoon in, want zolang je in dienst bent zul je die nodig hebben voor het uitoefenen van je functie. Als je ze direct inlevert, kan je werkgever beargumenteren dat je door die handeling al verkapt hebt ingestemd met je ontslag.

Kan ik ontslag met wederzijds goedvinden bespreekbaar maken?

Ook al start je werkgever de ontslagprocedure via de kantonrechter, dan wil dat nog niet zeggen dat dit de enige ontslagroute is. In sommige gevallen is ontslag met wederzijds goedvinden voor beide partijen namelijk aantrekkelijker. Ontslag met wederzijds goedvinden bespaart tijd en kosten van een gerechtelijke procedure. Daarnaast biedt het de zekerheid dat de het dienstverband beëindigd wordt. Bij een strenge kantonrechter moet je dat nog maar afwachten. Je kunt vaak betere voorwaarden bedingen als je samen een vaststellings­overeenkomst opstelt en vertrekt met wederzijds goedvinden.

Heb je al bewijs van goede prestaties verzameld?

Ter voorbereiding op je zitting, doe je er goed aan om op zoek te gaan naar schriftelijk bewijs van goede prestaties uit het verleden. Kijk of je notities, brieven, e-mails of WhatsApp-berichten kunt vinden van collega's, leveranciers, klanten of je leidinggevende(n). Een persoonlijke brief van de directie om je ten tijde van de jaarwisseling te bedanken voor je inzet, maakt je positie sterker.

Kun je in hoger beroep bij het gerechtshof?

Ben je het met de beslissing van de kantonrechter oneens? Dan kun je hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Je zult je beroepschrift binnen drie maanden bij het gerechtshof moeten indienen, ingaande vanaf de dag van de beschikking (uitspraak) van de kantonrechter. Net als bij de kantonrechter, kan er geoordeeld worden dat is sprake dient te zijn van herstel (dienstverband herstellen) of een extra compensatie (billijke vergoeding).

Betaalt je werkgever (al mee aan) je juridische kosten?

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

Heb je al juridisch advies ingewonnen?

Wellicht ben je voldoende juridisch onderlegd om zelf te bepalen of ontslag via de kantonrechter terecht is, hoe je het beste verweer kunt voeren en op welke manier je meer uit de onderhandeling haalt. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je begeleidt en de beste voorwaarden voor je bedingt, kijk dan eens naar onze ontslagpakketten.

Advies over ontslag via de kantonrechter

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.