🏢 Ontslag via het UWV

Je werkgever wil je ontslaan via het UWV. We leggen uit hoe deze ontslagprocedure werkt, hoe het zit met je transitievergoeding en je WW-uitkering. Verder geven we tips over de stappen die je het beste kunt zetten om geen rechten te verliezen én de beste ontslagvoorwaarden te bedingen.

UWV

Wat betekent en doet het UWV?

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De organisatie begon als het Arbeidsbureau. Dat maakte in 1993 plaats voor het Centrum voor Werk en Inkomen. In 2009 veranderde dat in het UWV WERKbedrijf. Sinds 2013 presenteert het zich alleen nog als UWV.

Het UWV zorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Wanneer mag ontslag via het UWV?

Je kunt in Nederland niet zomaar ontslagen worden. Om voor ontslag via het UWV in aanmerking te komen, zal je werkgever een geldige ontslagreden (ontslaggrond) moeten hebben. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015, bepaalt de ontslagreden de in te zetten ontslagprocedure. Alleen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (veranderende markt) of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte) mag je werkgever het UWV om toestemming vragen om je te ontslaan.

A-grond

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlies je je baan door bijvoorbeeld financiële problemen, werkvermindering of automatisering. Hier lees je wat bedrijfseconomisch ontslag is, welke procedures erbij horen, wanneer ontslag is toegestaan en welke stappen jij kunt zetten als bij jou ontslag dreigt.

Naar deze ontslagreden
B-grond

Bij ontslag om langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar (24 maanden) arbeidsongeschikt of ziek bent geweest. Hier lees je wanneer je ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid gegrond is en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Naar deze ontslagreden

Liever wederzijds goedvinden dan ontslag via het UWV

Voor ontslag via het UWV zal je werkgever een stevig ontslagdossier moeten hebben opgebouwd, rekening moeten houden met geldende opzegverboden en de juiste opzegtermijn hebben gehanteerd. De UWV-procedure kost veel tijd, vereist de betrokkenheid van derden en kan naderhand door een werknemer aangevochten worden bij de kantonrechter. Daarom wordt de UWV-procedure vaak alleen gebruikt als jullie er niet op basis van wederzijds goedvinden uitkomen. Een werkgever kiest eigenlijk alleen voor ontslag via het UWV als deze er zeker van is dat de ontslagvergunning ook verstrekt wordt.

Twee ontslagprocedures tegelijkertijd

Sommige werkgevers kiezen ervoor om naast het aanbieden van een vaststellings­overeenkomst óók de ontslagroute via het UWV in te zetten. Het geeft je baas iets meer pressie tijdens de onderhandelingen als deze procedure ook loopt. Als jullie er op basis van ontslag met wederzijds goedvinden uit komen, dan kan de UWV-procedure ingetrokken worden. Als jullie het niet eens worden, dan is dit de laatste optie en is er geen tijd verloren gegaan. In 80% van de gevallen wordt een ontslag echter zonder tussenkomst van het UWV of een kantonrechter afgewikkeld.

Hoe werkt de UWV-ontslagprocedure?

Je werkgever kan pas een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen als deze er alles aan heeft gedaan om je ontslag te voorkomen. Ook je ontslagreden moet grondig zijn onderbouwd. Als de vergunningsaanvraag wordt ingediend, verloopt de ontslagprocedure volgens deze stappen.

1.

Aanvraag

2.

Verweer

3.

Behandeling

4.

Beslissing

1. De ontslagaanvraag bij het UWV

Je werkgever dient je ontslagaanvraag schriftelijk in bij het UWV. Mochten er gegevens voor de onderbouwing van de aanvraag ontbreken, dan vraagt het UWV je werkgever om die aan te vullen.

2. Verweren middels verweerformulier

Als het UWV de ontslagaanvraag van je werkgever goedkeurt, ontvang je daarvan een kopie vergezegd door een verweerformulier. Je kunt je binnen 14 dagen verweren, door op dit formulier aan te geven waarom je ontslag onterecht is. Nadat het UWV je verweer bestudeerd heeft, kan er een tweede ronde van hoor en wederhoor volgen. Het is hierbij aan te raden dat je hulp inschakelt, bijvoorbeeld door het afnemen van Ontslagcoaching.

3. Behandeling door het UWV

Het UWV neemt je ontslagaanvraag in behandeling en trekt daar zo'n 4 weken voor uit vanaf het moment dat de ontslagaanvraag compleet is. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan die termijn kan oplopen tot 5 weken als het UWV de ontslagadviescommissie om advies vraagt. Dat kan het geval zijn als er specialistische kennis nodig is over de sector waarin je werkt. In die ontslagadviescommisie zitten vertegenwoordigers en werknemersorganisaties. Indien het UWV na ontvangst van jouw verweer van mening is dat er nog uitleg van je werkgever nodig is, kan de behandelingstermijn oplopen naar 7 tot 8 weken.

4. Beslissing van het UWV

Na de behandeling beslist het UWV over het al dan niet verstrekken van een ontslagvergunning. Bij een positieve beslissing stuurt het UWV de ontslagvergunning zowel naar jou als je werkgever toe. De vergunning is 4 weken geldig, dus je werkgever zal je dienstverband binnen die 4 weken moeten opzeggen. Daarbij moet deze rekening houden met de opzegtermijn (de tijd die ligt tussen de opzegging en de datum waarop je dienstverband eindigt). De proceduretijd gaat af van de opzegtermijn, maar die opzegtermijn mag nooit korter zijn dan één maand.

Geen toestemming voor ontslag

Als er een opzegverbod geldt (zoals bij ziekte of zwangerschap), mag je niet ontslagen worden. Tenzij dat opzegverbod binnen 4 weken niet meer geldt, zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen en blijf je in dienst. Je werkgever kan dan het volgende doen:

 • de kantonrechter binnen 2 maanden verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden;
 • bij gewijzigde omstandigheden opnieuw een ontslagvergunning bij UWV aanvragen;
 • proberen om er via ontslag met wederzijds goedvinden uit te komen.

Geen ontslagvergunning nodig

In onderstaande gevallen is er voor je ontslag helemaal geen toestemming van het UWV nodig:

 • Indien je schriftelijk instemt met je ontslag. Je hebt dan nog 14 dagen bedenktijd;
 • Indien jullie het eens zijn en je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden;
 • Indien een curator opzegt vanwege een faillissement;
 • Indien je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Tenzij je daarover andere schriftelijke afspraken hebt gemaakt.

Advies bij ontslag via UWV

Word je ontslagen via het UWV? Als je twijfelt aan je ontslagreden of je je ontslag onterecht vindt, kun je dat aanvechten. Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Het UWV en je transitievergoeding

De transitievergoeding is een financiële compensatie waar je bij ontslag recht op hebt. Deze vergoeding vervangt de kantonrechtersformule. Je komt er sneller voor in aanmerking, maar hij valt financieel vaak lager uit.

In de basis heb je recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Er zijn echter wel uitzonderingssituaties. Het UWV bepaalt niet of je werkgever de transitievergoeding moet uitbetalen. In de meeste gevallen zal er wel een wettelijke transitievergoeding verschuldigd zijn bij de ontslagprocedure via het UWV.

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die op initiatief van de werkgever ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding: een financiële compensatie bij ontslag. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. Er gelden wel uitzonderingen. Hoewel er in de meeste gevallen een wettelijke transitievergoeding verschuldigd zal zijn bij ontslag via het UWV, bepaalt het UWV niet of je werkgever die moet uitbetalen.

Hoogte transitievergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2024) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan overigens veel hoger uitpakken na onderhandeling! Misschien kom je voor een billijke vergoeding in aanmerking.

Bereken je transitievergoeding

Het gebruik van je transitievergoeding

De regering heeft de transitievergoeding in het leven geroepen om je na je ontslag in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar een nieuwe baan. Hoewel het ooit de bedoeling was dat je deze vergoeding verplicht moest inzetten voor 'van-werk-naar-werk trajecten' (outplacement), is het daar niet van gekomen. Dat betekent dat je zelf mag bepalen wat je met dat geld doet. De meeste mensen gebruiken de vergoeding voor de aanvulling op hun (lagere) WW-uitkering of voor omscholing en coaching.

Alles over de transitievergoeding

Ontslag in de praktijk

Werkgevers proberen in de praktijk de bewerkelijke en trage UWV-procedure te vermijden. Bij bedrijfseconomische redenen is deze ontslagprocedure bijvoorbeeld niet verplicht. In plaats daarvan wordt je een vaststellings­overeenkomst aangeboden en geprobeerd of ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk is. Soms worden beide ontslagroutes tegelijkertijd ingezet. Terwijl je onderhandelt over je vaststellings­overeenkomst, kan de lopende UWV-procedure als pressiemiddel worden gebruikt.

In beroep gaan tegen de beslissing

Wordt de ontslagprocedure doorgezet en verleent het UWV de ontslagvergunning? Dan kun je je daartegen verweren. Je kunt geen bezwaar meer maken bij het UWV, maar wel binnen twee maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Als die oordeelt dat je inderdaad gelijk hebt, kan deze besluiten om je arbeidsovereenkomst te herstellen of om je een schadevergoeding toe te kennen. Als de kantonrechter het niet met je eens is, kun je in hoger beroep bij het gerechtshof om een civiele zaak aan te spannen. Je bent dan verplicht om voor je verweer een advocaat in te schakelen.

Het UWV en je WW-uitkering

Als je ontslagen wordt via het UWV, heb je meestal recht op een WW-uitkering. Vrijwel alle werknemers zijn namelijk verzekerd voor de financiële gevolgen bij werkloosheid via hun werkgever. Wanneer heb je recht op een uitkering en waar moet je op letten?

Wanneer heb je recht op een WW-uitkering?

Om recht te hebben op een uitkering na ontslag, zul je aan deze eisen moeten voldoen:

 • Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid;
 • Je moet werkloos zijn;
 • Je bent niet verwijtbaar werkloos geworden;
 • Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
 • Je hebt de opzegtermijn in acht genomen;
 • Je moet direct beschikbaar zijn voor werk;
 • Je moet voldoen aan de wekeneis;
 • Je bent niet ziek.
WW-uitkering na ontslag

Tips bij ontslag via het UWV

Als je werkgever je wil ontslaan via het UWV, kunnen de volgende vragen en tips je helpen om een betere vaststellings­overeenkomst te realiseren.

Moet ik akkoord gaan met ontslag?

Het is belangrijk dat je nooit zomaar akkoord gaat met je ontslag. Je krijgt altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen bij het UWV en bij raden je dan ook aan om hier gebruik van te maken.

Is er sprake van collectief ontslag?

Volgens de Wet Werk & Zekerheid moet er onderscheid gemaakt worden tussen regulier bedrijfseconomisch ontslag (1 - 19 werknemers) of collectief ontslag (20+ werknemers). Bij een collectief ontslag gelden er zwaardere eisen en dat zou in je voordeel kunnen werken. Hier speelt een eventuele afvloeiingsregeling mee.

Heb je de ontslagvolgorde gecontroleerd?

Je werkgever zal het UWV inzicht moeten verstrekken in de wijze waarop de keuze is gemaakt voor wie er voor ontslag in aanmerking komen. Dit noemen we het afspiegelingsbeginsel. Het UWV wil namelijk dat de leeftijdsopbouw binnen je functie vóór en na je ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft. Daarom zal je werkgever per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste moeten voordragen voor ontslag. Dit principe wordt ook wel de ontslagvolgorde genoemd.

Is er een sociaal plan?

Bij collectief ontslag (vanaf 20 werknemers) is je werkgever eraan gehouden om een sociaal plan op te stellen. Als er minder werknemers worden voorgedragen voor ontslag is dat geen verplichting, tenzij je CAO dat verplicht. In een sociaal plan wordt er gekeken naar interne herplaatsing, van-werk-naar-werk (outplacement), een aanvulling op je WW-uitkering, een financiële of een vrijwillige vertrekregeling. Een sociaal plan is vaak voordelig voor de werknemer.

Heb je ontslag met wederzijds goedvinden onderzocht?

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan je arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding worden beëindigd via een ontslagvergunning van het UWV of via ontslag met wederzijds goedvinden. Veel werkgevers hebben de voorkeur voor wederzijds goedvinden, omdat dit tijd en kosten van een aanvraagprocedure bespaart. Daarnaast wordt de zekerheid geboden dat de beëindiging van het dienstverband een feit is. Bij de procedure via het UWV is dag nog maar afwachten. Je kunt vaak betere voorwaarden bedingen als je samen een vaststellings­overeenkomst opstelt en vertrekt met wederzijds goedvinden.

Ben je al in hoger beroep gegaan bij de kantonrechter?

Heeft het UWV beslist dat je ontslagvergunning verleend wordt? Dan kun je tegen die ontslagbeslissing in beroep gaan bij de kantonrechter. Je vraagt dan om de zaak opnieuw te bekijken en beoordelen. Als de rechter in hoger beroep concludeert dat het UWV ten onrechte een ontslagvergunning heeft afgegeven, zal de werkgever veroordeelt worden om je weer in dienst te nemen óf om je een (extra) ontslagvergoeding toe te kennen. Dit heet een billijke vergoeding.

Kun je nog in hoger beroep bij het gerechtshof?

Ben je het ook met de beslissing van de kantonrechter oneens? Dan kun je hoger beroep instellen bij het gerechtshof. Je zult je beroepschrift binnen drie maanden bij het gerechtshof moeten indienen, ingaande vanaf de dag van de beschikking (uitspraak) van de kantonrechter. Net als bij de kantonrechter, kan er geoordeeld worden dat is sprake dient te zijn van herstel (dienstverband herstellen) of een extra compensatie (billijke vergoeding).

Betaalt je werkgever (een deel van) je juridische kosten?

Veel werkgevers zijn bereid om de juridische kosten te vergoeden die je maakt om je te laten adviseren omtrent je ontslag. Meestal zullen ze dat niet aanbieden, maar zul je er zelf om moeten vragen. Onze arbeidsjuristen zijn daar erg bedreven in.

Heb je al juridisch advies ingewonnen?

Wellicht ben je voldoende juridisch onderlegd om zelf te bepalen of ontslag via het UWV terecht is, hoe je het beste verweer kunt voeren en op welke manier je meer uit de onderhandeling haalt. Als je graag wilt dat één van onze arbeidsjuristen je begeleidt en de beste voorwaarden voor je bedingt, overweeg dan één van onze ontslagpakketten.

Contact met een jurist over het UWV

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.