Ontslag wegens frequent ziekteverzuim

Bij ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim (ontslaggrond C) verlies je je baan omdat je veelvuldig ziek bent. Hier lees je wanneer er sprake is van frequent ziekteverzuim, wat het opzegverbod inhoudt en wat je eraan kunt doen als je wegens ziekte ontslagen wordt.

Wat is ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim?

Indien je niet langdurige arbeidsongeschikt maar wel vaak korte periodes ziek bent, kan dat voor behoorlijk wat organisatorische problemen zorgen. Indien je werkgever van mening is dat je ziekteverzuim onevenredig hoog is en dit ernstige gevolgen heeft voor de organisatie, kan hij aansturen op ontslag wegens frequent ziekteverzuim. Daarvoor zal hij je ontslag met wederzijds goedvinden moeten voorstellen of een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter moeten indienen.

Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim

Mag ontslag als ik vaak ziek ben?

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag omdat het wordt gezien als een ondernemersrisico. Bovendien geldt er gedurende de eerste twee jaar een opzegverbod tijdens ziekte. Als je regelmatige ziekteverzuim onevenredig hoog is, de werkdruk voor je collega's te hoog wordt of het productieproces in gevaar komt, kan dat toch tot beëindiging van je dienstverband leiden. Sinds de invoering van de Wab mag je ook ontslagen worden bij een combinatie van ontslaggronden (cumulatiegrond). Je veelvuldige verzuim mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor je arbeidsomstandigheden.

Vragen over veelvuldig ziekteverzuim

De volgende vragen worden ons vaak gesteld omtrent frequent ziekteverzuim.

Wanneer is er sprake van veelvuldig ziekteverzuim?

Er is sprake van veelvuldig ziekteverzuim als je regelmatig niet komt werken door ziekte of gebreken, zonder dat je langdurig arbeidsongeschikt bent. Het moet duidelijk zijn dat je verzuim niet veroorzaakt wordt door onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Verder mag het niet aannemelijk zijn dat je binnen 26 weken hersteld bent of je werk in aangepaste vorm kunt verrichten.

Wanneer spreek je over onevenredig hoog verzuim?

Om een onevenredig hoog ziekteverzuim hard te kunnen maken, moet er gekeken worden naar het totale ziekteverzuim binnen je bedrijf over de afgelopen jaren. Door het gemiddelde ziekteverzuim van de organisatie naast je eigen verzuim te zetten, kan beoordeeld worden of dit het geval is. Een kanttekening daarbij is de grootte van de organisatie waarbij je werkt. Bij een klein bedrijf kan jouw ziekteverzuim eerder als onevenredig hoog worden aangemerkt dan bij een grotere organisatie.

Is het opzegverbod bij ziekte van toepassing bij veelvuldig ziekteverzuim?

De kantonrechter beoordeelt bij een ontbindingsverzoek wegens frequent ziekteverzuim of het opzegverbod bij ziekte van toepassing is. Daarbij is vooral het moment van indienen belangrijk. Als je op dat moment ziek was, zal je ontslag waarschijnlijk worden afgewezen. Als je na het ontbindingsverzoek (weer) ziek wordt, kun je alsnog ontslagen worden als ook aan de andere voorwaarden is voldaan.

Moet mijn werkgever de oorzaak van veelvuldig verzuim achterhalen?

Er zijn weinig mensen die zich ziekmelden zonder oorzaak. Je werkgever zal de reden van dit hoge ziekteverzuim inderdaad moeten onderzoeken. Als blijkt dat de oorzaak aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden ligt, zal er gepoogd moeten worden dit te beïnvloeden of op te lossen. Zelf als de oorzaak in de privésfeer ligt, zal je werkgever moeten proberen die te verhelpen.

Wanneer spreek je over onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering?

Indien je ziekteverzuim dermate grote gevolgen heeft voor collega's (toename van werkdruk) of werkprocessen (vertraging in productie), dat voortzetting van het werk of de onderneming in gevaar komen, kan dat aanleiding zijn voor je ontslag. Er zal dan wel bewezen moeten worden wat de algemene werkdruk is en in welke mate het productieproces stagneert.

Is herplaatsing mogelijk bij frequent ziekteverzuim?

Er zal eerst geprobeerd moeten worden om je te laten terugkeren in je huidige functie. Als dat niet mogelijk blijkt, zal je werkgever moeten onderzoeken of er binnen redelijke termijn op een andere afdeling een soortgelijke functie beschikbaar is. Misschien is herplaatsing mogelijk middels scholing of na aanpassing van je werkzaamheden. Je zult een passende functie moeten accepteren als die zich aandient.

Binnen hoeveel weken moet ik hersteld zijn?

Als er een re-integratietraject gestart wordt, is het de bedoeling dat je binnen 26 weken (een half jaar) weer normaal inzetbaar bent en je ziekteverzuim voor je werkgever (weer) van een acceptabel niveau is. Er zal dus een aanmerkelijke verbetering zichtbaar moeten zijn of je zult zodanig aangepast werk moeten kunnen doen waardoor je niet telkens uitvalt.

Ontslagprocedure bij veelvuldig ziekteverzuim

Als je werkgever je wil ontslaan wegens overmatig ziekteverzuim, zal deze een ontslagprocedure moeten doorlopen. De keuze is afhankelijk van de ernst van de situatie, jullie arbeidsrelatie en je onderhandelingspositie. Ontslag met wederzijds goedvinden ligt het meest voor de hand. Als dat niet lukt, kan de kantonrechter om ontbinding verzocht worden op basis van de C-grond.

1.

Met wederzijds goedvinden

Werkgevers proberen in de praktijk de bewerkelijke en trage gerechtelijke procedure te vermijden. Zeker als er nauwelijks gesprekken zijn gevoerd of een onderbouwd ontslagdossier ontbreekt. Daarom is de kans groot dat je werkgever je een vaststellings­overeenkomst aanbiedt om te kijken of ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden behoort. Jullie kunnen dan onderhandelen over de voorwaarden van het ontslag. Sommige werkgevers starten beide ontslagprocedures tegelijkertijd op om een rechtszaak als drukmiddel te gebruiken in de onderhandeling.

2.

Via de kantonrechter

Wettelijk gezien kan je werkgever bij een ontbindingsprocedure indienen bij de rechtbank indien hij kan aantonen dat er onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn door je in dienst te houden. De kantonrechter zal dan toetsen of je arbeidsovereenkomst ontbonden mag worden. Er dient ook aangetoond te worden dat je frequente ziekteverzuim niet veroorzaakt wordt door je arbeidsomstandigheden. Afsluitend moet hij aannemelijk maken dat je niet binnen 26 weken zal herstellen noch dat je binnen die periode aangepast werk kunt verrichten.

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigingsovereenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Met wederzijds goedvinden
Ontslagprocedure: ontslag via de kantonrechter

⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Via de kantonrechter
Pas op bij ziekte en een vaststellings­overeenkomst

Wees je ervan bewust dat je een vaststellings­overeenkomst pas moet tekenen nadat je je beter hebt gemeld. Anders zal het UWV oordelen dat je niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Het kan grote gevolgen hebben als je terugvalt op de ziektewet of een bijstandsuitkering. Vraag ons om gratis advies, zodat je zeker weet dat je geen rechten verliest.

Gratis advies bij veelvuldig ziekteverzuim

Wil je werkgever je ontslaan wegens frequent ziekteverzuim? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding of vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Bewijs van veelvuldig ziekteverzuim

Als het jullie niet lukt om op basis van wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan, zal er een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter ingediend moeten worden. Wat moet mijn werkgever bewijzen om mij op basis van frequent ziekteverzuim te mogen ontslaan?

Om aan te tonen dat veelvuldig ziekteverzuim reden is voor ontslag op basis van de C-grond (BW artikel 7:669 lid 3 sub c), zal concreet toegelicht moeten worden welke organisatorische problemen onaanvaardbaar zijn. Daarnaast moet hij aantonen wat hij eraan gedaan heeft om die problemen op te lossen. Voordat een ontbindingsverzoek kan worden ingediend, zal je werkgever ook moeten beschikken over een deskundigenoordeel van het UWV.

Onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering

Bewijs waaruit blijkt dat je regelmatig je werkzaamheden niet kunt verrichten ten gevolge van ziekte of gebreken;
Bewijs waaruit blijkt dat er onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn;
Bewijs dat er geen sprake is van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden;
Bewijs dat herplaatsing niet mogelijk is of niet tot verbetering heeft geleid;
Onderbouwing van het feit dat je niet binnen 26 weken zult herstellen;
Onderbouwing van het feit dat je je werk niet binnen 26 weken in aangepaste vorm kunt verrichten;
Door UWV verstrekt deskundigenoordeel die de mening van werkgever staaft.
Wat gebeurt er in de praktijk?

Een ontslagaanvraag wegens frequent ziekverzuim wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties toegewezen door een kantonrechter. In de praktijk zal het verstandiger zijn om je een vaststellings­overeenkomst aan te bieden en samen met jou te onderhandelen over aantrekkelijke voorwaarden voor ontslag.

Frequent ziekteverzuim en transitievergoeding

Je hebt als werknemer of ambtenaar sinds 2020 recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt óf je tijdelijke contract niet verlengt. Ook verlies van arbeidsuren kunnen recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

De transitievergoeding in 2024

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt een opbouw van éénderde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is dan dat bedrag. In dat geval heb je recht op maximaal één bruto jaarsalaris. Hier lees je alles over de transitievergoeding in 2024.

Bereken zelf je transitievergoeding

Met behulp van onze transitiecalculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding na onderhandeling nog veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

WW-uitkering bij veelvuldig ziekteverzuim

Als je ontslagen wordt wegens frequent ziekteverzuim, heb je meestal recht op WW. De ontslagprocedure die je werkgever kiest en eventuele verwijtbaarheid van jou zijn daar wel van invloed op. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt aan het recht op een WW-uitkering.

Je was verzekerd tegen werkloosheid (dienstverband);
Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden (verwijtbaar);
Je werkte gemiddeld minstens 10 uur per week en verliest minstens 5 uur per week;
Je hebt in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt (wekeneis);
Je was ten tijde van je ontslag niet ziek;
Jullie hebben de juiste opzegtermijn in acht genomen;
Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Er zijn uitzonderingen waarmee je zelfs zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, alsnog recht hebt op een WW-uitkering.

Uitgebreide voorwaarden die het UWV stelt aan de WW-uitkering vind je op Ik word werkloos. Je vindt daar onder meer het Stappenplan WW waarin overzichtelijk is opgenomen wanneer je iets moet regelen rondom je WW-aanvraag. Op onderstaande pagina's lees je meer over het recht op een WW-uitkering en waar je aan moet denken als je met wederzijds goedvinden (met een vaststellings­overeenkomst) wordt ontslagen.

WW-uitkering bij ontslag

Recht op WW-uitkering bij ontslag

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

💸 Ontslag en de WW-uitkering
Vaststellingovereenkomst met recht op WW-uitkering

Vaststellings­overeenkomst en WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellings­overeenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

💸 Vaststellings­overeenkomst en WW

Juridische hulp bij frequent ziekteverzuim

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.