Ontslag wegens reorganisatie

Het ging al een tijdje minder goed met het bedrijf waar je werkt. Opeens wordt je medegedeeld dat bedrijfseconomische omstandigheden aanleiding zijn om te gaan reorganiseren. Tot overmaat van ramp blijkt jouw baan ook op de tocht te staan. Mag je wegens reorganisatie ontslagen worden?

Reorganisatie en ontslag

Bedrijven zijn altijd in beweging, want de vrije markt werkt op basis van vraag en aanbod. Als het goed gaat met de economie worden er nieuwe producten ontwikkeld en zijn er meer mensen nodig. Een markt die in beweging is, leidt tot fusies, overnames, herstructurering of technologische ontwikkeling (automatisering). De wens om efficiënter te werken, kan aanleiding zijn om de omvang van het personeelsbestand juist te laten krimpen. Dat hoeft niet altijd met ontslagen gepaard te gaan, want werktijdverkorting, functiewijzigingen of de begeleiding naar een nieuwe baan (outplacement) kunnen uitkomst bieden. Economisch slechte tijden kunnen daarentegen juist leiden tot het afstoten van producten, het verplaatsen van de productie naar het buitenland (outsourcing), het afscheid nemen van tijdelijke krachten en zelf het ontslaan van personeel met een vast dienstverband. Er is dan sprake van ontslag door reorganisatie.

Uit de praktijk

Bij reorganisatie probeert een werkgever voordat deze een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, vaak eerst of er met de betrokken werknemers onderling uit kan worden gekomen. Dat gebeurt middels een vaststellingsovereenkomst. Bedenk goed dat je uiteindelijke ontslagvergoeding dikwijls hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding.

Mag ontslag bij reorganisatie?

Het korte antwoord is: Ja, dat mag. Maar het moet aan strikte voorwaarden voldoen en in sommige gevallen is het helemaal niet toegestaan. In het geval het bedrijf waar je werkt structureel in een slechte financiële positie verkeert en daardoor failliet dreigt te gaan, kan je werkgever beargumenteren dat het alleen kan blijven bestaan mits een deel van het personeel ontslagen wordt. Maar zelfs dan is het geen gelopen race, want een werkgever kan niet zelfstandig een arbeidsovereenkomst opzeggen. Nederland kent een preventief ontslagstelsel, waardoor er voor een ontslag eerst toestemming nodig is van een ontslaginstantie. In het geval van een reorganisatie, is dat het het UWV. Die zal een ontslagaanvraag toetsen aan de volgende drie criteria.

1. Noodzaak

Is de bedrijfseconomische noodzaak gegrond?

Die noodzaak voor ontslag valt in te delen in de categorieën: slechte financiële situatie, werkvermindering, organisatorische veranderingen, technologische veranderingen, beëindiging van (een deel) van de bedrijfsactiviteiten en bedrijfsverhuizing. Die stellen allemaal aparte eisen aan de ontslagaanvraag.

2. Afspiegeling

Is het afspiegelingsbeginsel correct toegepast?

Het afspiegelingsbeginsel (voorheen: last in first out) is een verplichte selectiemethode die bepaalt welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. In uitzonderingssituaties (bijvoorbeeld als een bepaalde werknemer onmisbaar is) kan er van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken.

3. Inspanning

Is er een inspanning gedaan tot herplaatsing?

Een werkgever zal voor een succesvolle ontslagaanvraag moeten aantonen dat deze acties heeft ondernomen tot herplaatsing van de werknemer. Voorbeelden zijn het aanbod van een andere functie of werken op een andere afdeling. Ook coaching bij het vinden van een nieuwe baan, vergroten de kans op honorering van de aanvraag.

Marginale toetsing van ontslagreden bij reorganisatie

Ook al dient het UWV te beoordelen of de door de werkgever aangevoerde reden zwaarwegend genoeg is voor ontslag wegens reorganisatie, zal het die reden slechts marginaal toetsen. Het UWV wil niet op de stoel van de werkgever gaan zitten en laat een werkgever daarom een grote mate van vrijheid om zijn personeelsbestand en organisatie in te richten. Dat neemt niet weg dat er een verantwoordelijkheid geldt ten opzichte van het personeel. Zo mag bij een bedrijfsverhuizing worden verwacht dat de werkgever de arbeidsplaatsen ook op de nieuwe locatie aanbiedt.

Sociaal plan bij collectief ontslag

Sommige reorganisaties eisen het ontslag van veel mensen. Als er meer dan 20 werknemers tegelijkertijd ontslagen worden, spreek je over collectief ontslag. In die gevallen wordt er door de werkgever vaak een Sociaal Plan aangeboden aan de vertrekkende medewerkers. Hierin staat onder andere voor welke ontslagvergoeding je in aanmerking komt en op op welke manier begeleiding geboden wordt bij het vinden van een nieuwe baan. Kleinere werkgever (minder dan 50 werknemers) kunnen dat eenzijdig opstellen. Grotere werkgevers dienen, mede afhankelijk van de CAO, de inhoud in overleg met de Ondernemingsraad of de vakbonden op te stellen.

Overweeg individuele afspraken

Je hoeft een Sociaal Plan niet te accepteren. Het is in sommige gevallen zelfs aantrekkelijker om op individuele basis een ontslagregeling te treffen. Je onderhandelt dan met je werkgever over je ontslagvoorwaarden, waarna je die vastlegt in een vaststellingsovereenkomst (VSO).

Transitievergoeding bij reorganisatie

Recht op transitievergoeding

In de basis heeft iedere werknemer die na een dienstverband onvrijwillig ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding. Het uitgangspunt hierbij is dat je werkgever het initiatief heeft genomen om je arbeidscontract te beëindigen. Het maakt daarbij niet uit of je een vast contract of een tijdelijk contract hebt. Er gelden wel uitzonderingen die zowel aan je werkgever als aan jezelf kunnen liggen.

Over de transitievergoeding

Hoogte ontslagvergoeding

Voor de bepaling van de hoogte van de wettelijke transitievergoeding wordt er gekeken naar het aantal dienstjaren en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 84.000 bruto (2022) of één jaarsalaris indien je meer verdient dan dat. Met onze calculator bereken je gratis de hoogte van je transitievergoeding. Je uiteindelijke ontslagvergoeding kan overigens veel hoger uitpakken na onderhandeling!

Bereken je vergoeding

Advies bij ontslag om reorganisatie

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons in een gratis adviesgesprek over je ontslagsituatie. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur.

Plan een gratis gesprek in

Wij bellen je kosteloos op een moment dat jou schikt.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden zijn hierop van toepassing.