Ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

​Bij ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding (ontslaggrond G) heb je een onoplosbaar arbeidsconflict met je werkgever. Hier lees je welke conflicten een arbeidsrelatie ernstig kunnen verstoren en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Wat is ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding?

Als er sprake is van een zodanige verstoring van de verhoudingen dat er van je werkgever onmogelijk gevraagd kan worden om je arbeidsovereenkomst voort te laten duren, kan dat voldoende aanleiding zijn om tot ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding over te gaan. Je werkgever kan dat met jouw goedkeuren doen of de kantonrechter om ontbinding vragen. Hier lees je welke aanleiding we vaak zien, wanneer een arbeidsrelatie duurzaam verstoord is en welke eisen er aan ontslag gesteld worden.

Ontslag wegens arbeidsconflict of verstoorde arbeidsverhouding

Aanleidingen voor verstoorde arbeidsrelatie

In welke situaties is er sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie? In sommige gevallen is de arbeidsrelatie weliswaar slecht, maar is die te wijten aan onvoldoende functioneren. We hebben werknemers bijgestaan die op basis van de volgende aanleidingen in een ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding terecht zijn gekomen.

(Verbroken) liefdesrelatie met collega;
Ruzie op de werkvloer in een familiebedrijf;
Onwil om een langslepende ruzie op te lossen;
Botsing over politiek, ethiek of levensbeschouwing;
Verschil van inzicht over de uit te voeren werkzaamheden;
Verstoring na terugkomst van op non-actiefstelling;
Vertrouwensbreuk na terugkeer uit misgelopen ontslagprocedure;
Blijvend botsende karakters (incompatibilité d'humeur).

Wat doe je bij een verstoorde arbeidsrelatie?

Indien de relatie tussen jou en je leidinggevende (of werkgever) verstoord is, kun je drie dingen doen: de relatie proberen te herstellen, onderzoeken of herplaatsing mogelijk is of de arbeidsovereenkomst beëindigen middels een ontslagprocedure.

1.

Relatieherstel

Je mag van je werkgever verwachten dat hij je tijdig informeert over het feit dat hij jullie verhouding verstoord acht en tot een oplossing wil komen. Dit kan middels het voeren van gesprekken of de inzet van mediation.

2.

Herplaatsing

Indien het herstel van de relatie niet (binnen afzienbare tijd) mogelijk is, zou overplaatsing overwogen moeten worden. Bij grote ondernemingen is daar natuurlijk meer ruimte voor dan bij een klein bedrijf het geval is.

3.

Ontslagprocedure

Is de relatie ernstig en duurzaam verstoord én blijkt herplaatsing onmogelijk? Dan kan een procedure gestart worden. Als ontslag met wederzijds goedvinden ook vastloopt, rest ontbinding via de kantonrechter.

Hieronder lees je welke procedures er bij ontslag om een verstoorde arbeidsverhouding mogelijk zijn en hoe ze werken.

Procedures bij verstoorde arbeidsverhouding

Indien je werkgever je wil ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie, zal deze daarvoor een ontslagprocedure in gang moeten zetten. Ontslag met wederzijds goedvinden is verreweg de meest populaire ontslagroute. Mochten de onderhandelingen vastlopen, komt een rechtszaak via de kantonrechter op basis van de G-grond in beeld.

1.

Met wederzijds goedvinden

In de praktijk proberen werkgevers gerechtelijke procedures te vermijden omdat ze bewerkelijk zijn en vaak lang duren. Je werkgever zal je daarom waarschijnlijk een vaststellings­overeenkomst aanbieden om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Jullie kunnen dan onderhandelen over je ontslagvoorwaarden.

2.

Via de kantonrechter

Kom jullie niet uit de onderhandeling over je vaststellings­overeenkomst of biedt je werkgever dat (nog) niet aan? Dan rest hem een procedure via de kantonrechter op basis van de G-grond. De rechter zal op basis van omstandigheden, ondernomen stappen en bewijs oordelen of ontbinding van je contract is toegestaan.

Ontslagprocedure: ontslag met wederzijds goedvinden

🤝 Ontslag met wederzijds goedvinden

Mijn werkgever wil me ontslaan met wederzijds goedvinden. Ik heb een vaststellings­overeenkomst of beëindigings­overeenkomst ontvangen. We gaan onderhandelen over mijn ontslagvoorwaarden.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag wederzijds goedvinden?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Kan mijn concurrentiebeding eruit?
 • Heb ik recht op de transitievergoeding?
 • Hoe verhoog ik mijn ontslagvergoeding?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Met wederzijds goedvinden
Ontslagprocedure: ontslag via de kantonrechter

⚖️ Ontslag via de kantonrechter

Mijn werkgever wil me ontslaan via de kantonrechter. Hij heeft daartoe één of meerdere ontslagredenen aangevoerd en een verzoekschrift ingediend. Ontslag met wederzijds goedvinden lijkt (nog) niet mogelijk.

Dit leer je over deze procedure:
 • Wanneer mag ontslag via de rechter?
 • Kan ik mijn ontslag nog voorkomen?
 • Hoe beoordeelt de rechter het verzoek?
 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
 • Kan mijn ontslagvergoeding hoger?
 • Hoe stel ik mijn WW-uitkering veilig?
Via de kantonrechter

Voorbeeld uit de praktijk

Vaststellings­overeenkomst bij verstoorde arbeidsverhouding

Een hogere ontslagvergoeding

Als een werkgever al langere tijd ontevreden is over de houding of het functioneren van een personeelslid, dan kan dat aanleiding zijn om tot ontslag over te gaan. De ontslaggrond waar een werkgever zich dan in de meeste gevallen op beroept, is een verstoorde arbeidsrelatie. Het beëindigen van een contract wegens een verstoorde arbeidsrelatie is niet eenzijdig vast te stellen. Vaak is een volwaardig mediationtraject vereist alvorens een ontslagprocedure via de kantonrechter gestart kan worden. Veel werkgever vinden dat gedoe, met name omdat ze toch al besloten hebben tot ontslag over te willen gaan. Met deze wetenschap kun je een werkgever vaak bewegen om een hogere ontslagvergoeding te betalen.

Gratis advies bij verstoorde arbeidsrelatie

Wil je werkgever je ontslaan wegens een verstoorde arbeidsrelatie? Onze ontslagjuristen luisteren graag naar je en leggen in duidelijke taal uit welke stappen je het beste kunt zetten omtrent je WW-uitkering, transitievergoeding en vaststellingsoveeenkomst. Dat advies is gratis.

Bel nu met een jurist

Het eerste advies van onze arbeidsjuristen is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Maandag-donderdag 08:00 - 21:00 u
Vrijdag 08:00 - 20:00 u
Zaterdag-zondag Op afspraak

Buiten openingstijden kun je ons altijd mailen.

Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo

Eisen aan ontslag bij verstoorde arbeidsrelatie

Als je werkgever jullie arbeidsrelatie slecht vindt, kan hij altijd samen met jou over ontslag via wederzijds goedvinden onderhandelen. Voor ontslag via de kantonrechter is er echter een inspanningsverplichting nodig en moet er bewijs aangeleverd worden.

In het geval je werkgever inderdaad naar de kantonrechter stapt, zal die bij de beoordeling van het ontbindingsverzoek kijken of je werkgever de verstoorde arbeidsverhouding aannemelijk kan maken met concrete feiten. De rechter zal ook naar de samenhang van omstandigheden kijken. Daarbij worden ook de getroffen maatregelen meegenomen waarmee is geprobeerd om jullie relatie te verbeteren. Er wordt rekening gehouden met je arbeidsverleden (staat van dienst), je leeftijd, arbeidsmarktpositie en de omvang van de onderneming.

Beoordeling van ontbindingsverzoek door kantonrechter

De kantonrechter zal bij een ontbindingsverzoek om een verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) de volgende vragen stellen.

Wanneer is de arbeidsrelatie ernstig verstoord?

De term 'ernstig' is subjectief. Dat betekent dat er geen vaste norm voor bestaat. Bij een voorgenomen ontslag zal aangetoond moeten worden dat de verstoring zo ernstig is, dat het herstel van jullie arbeidsrelatie niet is te verwachten. Een eenmalige aanvaring in de vorm van een woordenwisseling zal ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding niet kunnen rechtvaardigen. Bewijs kan worden geleverd in de vorm van verslagen van functioneringsgesprekken, brieven, e-mails of getuigenverklaringen van collega's, klanten of leveranciers.

Wanneer is de arbeidsrelatie duurzaam verstoord?

Hoewel het begrip 'duurzaam' ook subjectief is, betekent het in ieder geval dat de verstoring al geruime tijd duurt en in de nabije toekomst blijft voortduren. De onwerkbare situatie zal al maanden moeten spelen en er zal, ondanks het herhaaldelijk wijzen op het falen, geen enkel uitzicht op verbetering denkbaar moeten zijn. Er zijn uitzonderingen mogelijk waarbij een eenmalig incident een dusdanig heftige impact heeft, dat er onmiddellijk sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

Wanneer is herstel van de arbeidsrelatie onmogelijk?

Van een goed werkgever mag worden verwacht dat er voldoende pogingen zijn ondernomen om de onderlinge verhoudingen te herstellen. Denk daarbij aan een tijdige aankondiging van de verstoring, het voeren van (functionerings)gesprekken, het wijzigen van het takenpakket, het aanbieden van de mogelijkheid om met andere collega's te werken, het onderzoeken van een overplaatsing of het voeren van gesprekken met een externe mediator.

Wanneer is herplaatsing niet mogelijk?

Je werkgever moet aantonen dat er geen mogelijkheden zijn om jou binnen een redelijke termijn (al dan niet met behulp van scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of ondernemingsgroep. Met een redelijke wordt de wettelijke opzegtermijn bedoeld. Die wettelijke opzegtermijn gaat in vanaf het moment dat je arbeidsovereenkomst ontbonden zou worden. Een passende functie is een baan die aansluit bij je opleiding, ervaring en capaciteiten.

Is er een opzegverbod van toepassing?

De kantonrechter beoordeelt of er op het moment van indienen een opzegverbod van toepassing was. Als je ziek was ten tijd van het ontbindingsverzoek, zal je ontslag worden afgewezen.

Welke bewijzen moet je werkgever aanleveren?

Informatie over waardoor de verstoring is ontstaan, hoe ernstig deze is en hoe lang deze al duurt;
Informatie over wat er is gedaan om de verstoring te verhelpen en wat de resultaten daarvan waren;
Verslagen over gevoerde gesprekken met jou;
Informatie over bedrijfsregels die een rol spelen;
Informatie over de inzet van een eventuele arbodienst of mediator;
Informatie over je arbeidsverleden (staat van dienst, leeftijd, functie en arbeidsmarktpositie);
Informatie over de omvang van de onderneming;
Informatie over de mogelijkheden tot herplaatsing, al dan niet middels scholing.
Pas op voor betaald verlof

Het komt bij een verstoorde arbeidsverhouding regelmatig voor dat een werkgever je op non-actief probeert te stellen of je vrijstelt van werkzaamheden. Ga daar niet mee akkoord en blijf beschikbaar voor werk. Als je erop in gaat, kan dat worden opgevat als voorsortering op je ontslag en indirecte schulderkenning.

Verstoorde arbeidsverhouding en transitievergoeding

Je hebt als werknemer of ambtenaar sinds 2020 recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt óf je tijdelijke contract niet verlengt. Ook verlies van arbeidsuren kunnen recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

De transitievergoeding in 2024

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt een opbouw van éénderde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is dan dat bedrag. In dat geval heb je recht op maximaal één bruto jaarsalaris. Hier lees je alles over de transitievergoeding in 2024.

Bereken zelf je transitievergoeding

Met behulp van onze transitiecalculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding na onderhandeling nog veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Billijke vergoeding bij verstoorde arbeidsverhouding

Als je ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid door je werkgever, dan kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen. De billijke vergoeding staat los van je eventuele recht op een transitievergoeding en de hoogte ervan is afhankelijk van de ontstane situatie. Denk daarbij aan afkeurenswaardig gedrag van je werkgever door bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie of het frustreren van je re-integratietraject.

Verstoorde arbeidsrelatie en WW-uitkering

Als je ontslagen wordt wegens een verstoorde arbeidsverhouding, is er een goede kans dat je aanspraak maakt op een WW-uitkering. Vooral jouw eventuele verwijtbaarheid is daarop van invloed. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt aan het recht op een WW-uitkering.

Je was verzekerd tegen werkloosheid (dienstverband);
Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden (verwijtbaar);
Je werkte gemiddeld minstens 10 uur per week en verliest minstens 5 uur per week;
Je hebt in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt (wekeneis);
Je was ten tijde van je ontslag niet ziek;
Jullie hebben de juiste opzegtermijn in acht genomen;
Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Er zijn uitzonderingen waarmee je zelfs zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, alsnog recht hebt op een WW-uitkering.

Uitgebreide voorwaarden die het UWV stelt aan de WW-uitkering vind je op Ik word werkloos. Je vindt daar onder meer het Stappenplan WW waarin overzichtelijk is opgenomen wanneer je iets moet regelen rondom je WW-aanvraag. Op onderstaande pagina's lees je meer over het recht op een WW-uitkering en waar je aan moet denken als je met wederzijds goedvinden (met een vaststellings­overeenkomst) wordt ontslagen.

WW-uitkering bij ontslag

Recht op WW-uitkering bij ontslag

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

💸 Ontslag en de WW-uitkering
Vaststellingovereenkomst met recht op WW-uitkering

Vaststellings­overeenkomst en WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellings­overeenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

💸 Vaststellings­overeenkomst en WW

Juridische hulp bij verstoorde arbeidsverhouding

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.