Transitievergoeding bij ziekte 🌡️

Het kan gebeuren dat je bij ziekte ontslagen wordt of zelf ontslag wilt nemen. We krijgen vaak de vraag of je ook recht hebt op een transitievergoeding bij ziekte. Hier lees je hoe dat zit.

Iedere werknemer met een vast of tijdelijk dienstverband heeft bij onvrijwillig ontslag recht op een transitievergoeding. Bij ziekte, burn-out of arbeidsongeschiktheid zal je werkgever moeten oppassen met ontslag, aangezien er in die situaties een opzegverbod geldt. We leggen op deze pagina uit wanneer ontslag bij ziekte is toegestaan en wanneer er een uitzondering geldt. Gegronde redenen voor ontslag zijn langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (twee jaar of langer ziek) en veelvuldig ziekteverzuim. In die gevallen maak je echter gewoon aanspraak op een transitievergoeding.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid

B-grond

Bij ontslag om langdurige arbeidsongeschiktheid verlies je je baan omdat je gedurende een onafgebroken periode van minimaal twee jaar (24 maanden) arbeidsongeschikt of ziek bent geweest. Hier lees je wanneer je ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid gegrond is en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Naar deze ontslaggrond
Ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim

Frequent ziekteverzuim

C-grond

Bij ontslag om regelmatig ziekteverzuim verlies je je baan omdat je vaak ziek bent. Het verzuim gaat niet snel afnemen, er is geen ander werk is en de gevolgen voor je collega's zijn onaanvaardbaar. Hier lees je wanneer er sprake is van frequent ziekteverzuim, wat het opzegverbod inhoudt en wat je eraan kunt doen als je om die reden ontslagen wordt.

Naar deze ontslaggrond

Bij ziekte en transitievergoeding

Je hebt als werknemer of ambtenaar sinds 2020 recht op een transitievergoeding als je werkgever het initiatief tot ontslag neemt óf je tijdelijke contract niet verlengt. Ook verlies van arbeidsuren kunnen recht geven op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Bereken de hoogte van je transitievergoeding

De transitievergoeding in 2024

De hoogte van je transitievergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband en de hoogte van je bruto maandsalaris. Voor iedere werknemer of ambtenaar geldt een opbouw van éénderde maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 bruto, tenzij je jaarsalaris hoger is dan dat bedrag. In dat geval heb je recht op maximaal één bruto jaarsalaris. Hier lees je alles over de transitievergoeding in 2024.

Bereken zelf je transitievergoeding

Met behulp van onze transitiecalculator bereken je in 15 seconden gratis de hoogte van je wettelijke transitievergoeding. Wist je dat je uiteindelijke ontslagvergoeding na onderhandeling nog veel hoger kan uitpakken dan de wettelijke transitievergoeding?

Transitievergoeding 2024 berekenen
Recaptcha logo

Regels omtrent ontslag bij ziekte

Tijdens de eerste twee jaar van je ziekte of arbeidsongeschiktheid mag je niet ontslagen worden. Wel gelden er enkele uitzonderingen op die regel. Als je langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, mag je werkgever ontslag aanvragen bij het UWV.

Ontslag bij eerste 2 jaar ziekte

Tijdens de eerste twee jaar van je arbeidsongeschiktheid of ziekte kun je in deze gevallen wel ontslagen worden:

1. Ziek na verleende ontslagvergunning

Je kunt wel ontslag krijgen als je ziekte daar niet de aanleiding voor was. Bijvoorbeeld omdat je pas ziek werd nadat je werkgever een ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd. Of nadat je werkgever de kantonrechter heeft verzocht je tijdelijke contract zonder tussentijds opzegbeding te ontbinden.

2. Niet meewerken aan re-integratie

Je kunt bij ziekte ook binnen twee jaar ontslagen worden als je volgens het UWV niet of onvoldoende meewerkt aan je re-integratie. Bijvoorbeeld omdat je geen ander passend werk wilt doen of je je niet wilt laten omscholen.

Ontslag bij regelmatige ziekte

Als je langere tijd regelmatig ziek bent, kun je ontslagen worden wegens frequent ziekteverzuim. Je ziekte moet dan wel onaanvaardbare gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van je werkgever. Bijvoorbeeld omdat je afwezigheid grote gevolgen heeft voor het productieproces of de werkdruk van je collega's.

Je bent regelmatig, maar niet langdurig ziek;
Je bent niet ziek vanwege onvoldoende zorg voor je arbeidsomstandigheden;
Het is niet te verwachten dat je je werk binnen 26 weken in aangepaste vorm kunt uitvoeren.

Je werkgever heeft voor ontslag wegens frequent ziekteverzuim een deskundigenverklaring van het UWV nodig. De kantonrechter beoordeelt of ontslag is toegestaan.

Uitzonderingen voor ontslag bij ziekte

In onderstaande gevallen is het opzegverbod bij ziekte niet van toepassing en mag je ondanks je ziekte of arbeidsongeschiktheid wel degelijk ontslagen worden.

Ontslag bij ziekte in je proeftijd
Ontslag bij ziekte op staande voet
Ontslag bij ziekte wegens werkweigering
Ontslag bij ziekte wegens reorganisatie of bedrijfsbeëindiging

Vragen over de transitievergoeding bij ziekte

Ontslag bij ziekte resulteert vaak in veel vragen. Best begrijpelijk aangezien er de laatste jaren veel aan het arbeidsrecht is gesleuteld. We hebben de meest gestelde vragen over de transitievergoeding hieronder beantwoord.

Wat is een transitievergoeding bij ziekte?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding die een werkgever moet betalen aan een werknemer die onvrijwillig wordt ontslagen. Ook bij ziekte is een werkgever een transitievergoeding verschuldigd, tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding bij ziekte?

Een werknemer heeft bij ziekte recht op een transitievergoeding als er voldoende grond is voor het ontslag. Dat is na twee jaar het geval als het UWV een ontslagvergunning verleent wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat kan ook als frequent ziekteverzuim aantoonbaar tot onaanvaardbare gevolgen voor het productieproces leidt. Bij ontslag in je proeftijd, ontslag op staande voet, ontslag bij werkweigering of ontslag wegens reorganisatie heb je ondanks ziekte geen recht op een transitievergoeding.

Hoe bereken je de hoogte van de transitievergoeding bij ziekte?

Voor het berekenen van de wettelijke transitievergoeding ga je uit van 100% van het bruto maandsalaris, vermeerderd met het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering. Je hebt recht op een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Er is in de berekening voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding geen verschil tussen een zieke werknemer en een personeelslid dat gezond of hersteld is. Wel kan het zijn dat een werknemer bij langdurige ziekte terugvalt op 70% van zijn of haar laatstverdiende brutosalaris en hierdoor een lagere transitievergoeding krijgt.

Hoe hoog is de maximale transitievergoeding bij ziekte?

Om de hoogte van je transitievergoeding te kunnen bepalen, dien je te kijken naar het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en de hoogte van je salaris. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 89.000 bruto (2023) of één jaarsalaris als je meer verdient dan dat. De uiteindelijke vergoeding wordt op de dag nauwkeurig berekend op basis van 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar.

Hoe mag je de transitievergoeding bij ziekte gebruiken?

De transitievergoeding is in het leven geroepen om werknemers na hun ontslag in de gelegenheid te stellen om een transitie te maken naar hun nieuwe baan. Het staat je (ook bij ziekte) vrij om de transitievergoeding naar eigen inzicht te gebruiken. Je kunt er je inkomen of WW-uitkering mee aanvullen, maar dient dan wel belasting over de transitievergoeding te betalen. Je mag de transitievergoeding ook belastingvrij benutten voor omscholing of coaching. Indien je werkgever aanbiedt om kosten voor omscholing voor zijn rekening te nemen, worden die vaak afgetrokken van je transitievergoeding.

Hoe werkt de compensatie transitievergoeding bij ziekte?

Indien je ontslagen wordt wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid en daarvoor recht hebt op een transitievergoeding, dan kan je werkgever hiervoor compensatie aanvragen bij het UWV. De Wet compensatie transitievergoeding (20 juli 2018) zorgt ervoor dat dit met terugwerkende kracht mogelijk is voor dienstverbanden die zijn beëindigd vanaf 1 juli 2015.

Mag ontslag met wederzijds goedvinden bij ziekte?

Ja, dat mag. Of het verstandig is, is een tweede. We maken echter constant mee dat ontslag met wederzijds goedvinden bij (langdurige) ziekte een impasse doorbreekt en voor beide partijen gunstig uitpakt. Er moet wel kritisch gekeken worden naar de vaststellings­overeenkomst om het recht op WW te borgen. Vraag ons om gratis juridisch advies om geen rechten te verspelen en te onderhandelen over een redelijke ontslagvergoeding.

Vaststellings­overeenkomst bij ziekte

Als je ziek bent, ben je de eerste twee jaar beter beschermd tegen ontslag. Toch zien we het vaak gebeuren dat een werkgever niet zit te wachten op ziek personeel. Ondanks dat je ziek bent wordt je een vaststellings­overeenkomst met een kleine ontslagvergoeding aangeboden in een poging je met wederzijds goedvinden te ontslaan. Vaak krijg je te horen dat je functioneren de laatste tijd toch al niet zo best was of dat je binnenkort boventallig verklaard wordt in verband met een herstructurering. Na wat gepaste druk van de werkgever, ben je wellicht geneigd om de vaststellings­overeenkomst maar te tekenen. Doe dat niet en bel ons voor gratis advies. Daarmee behoud je al je rechten en is de kans groot dat je vertrekt met een veel hogere ontslagvergoeding.

Transitievergoeding en WW bij ziekte

Als je na (langdurige) ziekte ontslagen wordt of bij ziekte ontslag neemt, heb je in de basis geen recht op een WW-uitkering. Daarentegen maak je waarschijnlijk wel aanspraak op een ziektewetuitkering. Hier lees je welke eisen het UWV stelt aan het recht op WW.

Je was verzekerd tegen werkloosheid (dienstverband);
Je werkgever heeft het initiatief tot je ontslag genomen;
Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden (verwijtbaar);
Je werkte gemiddeld minstens 10 uur per week en verliest minstens 5 uur per week;
Je hebt in de laatste 36 weken minstens 26 weken gewerkt (wekeneis);
Je was ten tijde van je ontslag niet ziek;
Jullie hebben de juiste opzegtermijn in acht genomen;
Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Er zijn uitzonderingen waarmee je zelfs zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen, alsnog recht hebt op een WW-uitkering.

Uitgebreide voorwaarden die het UWV stelt aan de WW-uitkering vind je op Ik word werkloos. Je vindt daar onder meer het Stappenplan WW waarin overzichtelijk is opgenomen wanneer je iets moet regelen rondom je WW-aanvraag. Op onderstaande pagina's lees je meer over het recht op een WW-uitkering en waar je aan moet denken als je met wederzijds goedvinden (met een vaststellings­overeenkomst) wordt ontslagen.

WW-uitkering bij ontslag

Recht op WW-uitkering bij ontslag

Als je op initiatief van je werkgever werkloos raakt vanuit een dienstverband, heb je in de basis recht op een WW-uitkering. Hier lees je welke voorwaarden het UWV stelt om in aanmerking te komen voor WW.

💸 Ontslag en de WW-uitkering
Vaststellingovereenkomst met recht op WW-uitkering

Vaststellings­overeenkomst en WW

Als je ontslagen wordt met wederzijds goedvinden, zul je een vaststellings­overeenkomst tekenen. Indien die voldoet aan de eisen die het UWV stelt, kom je in aanmerking voor een WW-uitkering. Maar dat gaat nog wel eens mis.

💸 Vaststellings­overeenkomst en WW

Advies over transitievergoeding bij ziekte

Onze arbeidsrechtjuristen zijn er voor jou! Vertel ons telefonisch over je ontslagsituatie, dan kunnen we het snelst beoordelen wat in jouw geval verstandig is. Dat kost je niets, want ons eerste advies is altijd gratis.

020-4689114 (gratis)

Dag Openingstijden Bereikbaarheid
Maandag-Donderdag 08:00 - 21:00 u Telefoon / Mail
Vrijdag 08:00 - 20:00 u Telefoon / Mail
Zaterdag-Zondag Op afspraak Mail
Laat je gratis terugbellen

Wij bellen je kosteloos op een dag en tijd waarop het jou schikt.

Recaptcha logo
Delen:

Vaststellingsovereenkomst?

Heb je een beëindigings­overeenkomst ontvangen? Wij controleren binnen 4 uur of je kunt onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding.