Einde tijdelijke aanstelling

Bent je als ambtenaar aangesteld in tijdelijke dienst bij wijze van proef? Of voor het verrichten van tijdelijke werkzaamheden? Dan eindigt je tijdelijke aanstelling als de periode waarvoor je was aangesteld, is verstreken.

Het bestuursorgaan dient je daarvan vóór het einde van het dienstverband op de hoogte te stellen met een besluit. Als de aanstelling niet wordt verlengd of omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd, dient het overheidsorgaan gemotiveerd aan te geven waarom het niet met jou als ambtenaar verder wil.

Bezwaar ontslag einde tijdelijke aanstelling ambtenaar

Je hebt zes weken de tijd bezwaar te maken tegen het ontslagbesluit. Als je na deze termijn een bezwaarschrift indient, kun je het besluit niet meer aanvechten. Bel direct voor een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek. Belangrijk! Heeft je werkgever niet de overtuiging dat je de geschikte persoon voor de functie bent? En denk je daar anders over? Laat onze arbeidsjurist dan samen met je bekijken of je werkgever voldoende redenen heeft om niet verder te willen. Neem contact op met één van onze arbeidsjuristen.