Strafontslag

Een ambtenaar dient de gegeven voorschriften op te volgen en alles te doen of te laten wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort te doen of na te laten. Handelen in strijd met deze bepaling heet plichtsverzuim en kan grond zijn voor disciplinair ontslag, ook wel strafontslag genoemd.

Voorbeelden van plichtsverzuim zijn het stelen van bedrijfseigendommen, het rommelen met vakantie-uren of het gebruik van geweld tegen collega´s of burgers. Ook je gedragingen in de privésfeer kunnen plichtsverzuim vormen, als er een verband is met je functie als ambtenaar. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker van de Belastingdienst die bewust een verkeerde belastingaangifte indient. Of een ambtenaar met een publieksfunctie die in een privésituatie geweld heeft gebruikt.

Belangrijk!

In de praktijk wordt een werknemer vaak onterecht strafontslag opgelegd. Door tussenkomst van een arbeidsjurist van het Juridisch Platform is het strafontslag in veel gevallen in te trekken. Dit is mede van belang voor het behoud van uw WW-uitkering.

Strafontslag te zwaar?

Je werkgever moet onomstotelijk aantonen dat je je verwijtbaar hebt gedragen. Strafontslag is tenslotte de zwaarste sanctie voor een ambtenaar. Als het geconstateerde plichtsverzuim niet ernstig genoeg is voor onvoorwaardelijk strafontslag, moet het bestuursorgaan een minder vergaande straf kiezen. Bijvoorbeeld een schriftelijke berisping, het inhouden van vakantie-uren of het opleggen van voorwaardelijk ontslag met een proeftijd. In het laatste geval is het strafontslag pas van kracht als de ambtenaar zich binnen de proeftijd opnieuw aan plichtsverzuim schuldig maakt.

WW-uitkering bij strafontslag

Als je wegens plichtsverzuim strafontslag is opgelegd, heb je in negen van de tien gevallen geen recht op een WW-uitkering. Je kunt de bestuursrechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit leidt tot een tijdelijke schorsing van het ontslagbesluit, totdat over je bezwaar is beslist. Meer informatie hierover vind je bij voorlopige voorziening ambtenarenrecht.

Bezwaar tegen strafontslag ambtenaar 

Als je het niet eens bent met het ontslagbesluit, heb je zes weken de tijd daar bezwaar tegen te maken. Als je later een bezwaarschrift indient, kun je het besluit niet meer aanvechten. Tijdig handelen is dus essentieel.

Win juridisch advies in

Neem bij strafontslag altijd contact op met het Juridisch Platform. Onze juristen vechten samen met jou het strafontslag aan en/of gaan samen met jou en je werkgever om de tafel zitten om tot een andere oplossing te komen. Dat kan terugkeer naar het werk zijn, maar bijvoorbeeld ook een ontslag wegens overige redenen, waarbij je recht op een WW-uitkering of een ontslagvergoeding bedingt. Stel je vraag in een eerste oriënterend (vrijblijvend) gesprek via 020 - 468 91 14.