Beroepsprocedure bij de rechtbank
U hebt – na de bezwaarprocedure – de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep in te stellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Het beroepschrift moet de juiste juridische formulering bevatten en een opgave van redenen hebben.

Degene die het beroep instelt (u), wordt de ‘eiser (es)’genoemd, en het schoolbestuur de ‘verweerder’. Het instellen van beroep kost geld. Dat heet griffierecht. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van het soort zaak. In de beroepsprocedure mag u zelf het woord voeren, maar het is raadzaam uzelf door een deskundig juridisch adviseur of raadsman te laten vertegenwoordigen. Een vast onderdeel van de beroepsprocedure, is de zitting bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Een zitting wordt meestal gehouden door één bestuursrechter. Tijdens de zitting bespreekt de rechter met de partijen wat de geschilpunten zijn, en wat er moet gebeuren om ze te kunnen berechten of op te lossen. De rechter verkent alle mogelijke oplossingen van het geschil, en uiteraard of een juridisch argument stand houdt. De eiser kan aan de rechter vragen om de verweerder (het schoolbestuur) te veroordelen om de proceskosten te vergoeden. Nadat partijen hun standpunten hebben toegelicht, kan de rechtbank aan het eind van de zitting mondeling uitspraak doen. Vaker gebeurt het dat de rechtbank binnen zes weken een beslissing neemt. Die uitspraak ontvangen de betrokken partijen met de post.